РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

 

Електронни свидетелства за съдимост

 

Съгласно "Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост" гражданите на РБългария, за които не са издавани бюлетини за съдимост и не са налагани административни наказания по чл. 78а НК , имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост (ЕСС).
ЕСС важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп , който се предоставя на лицето, за което се отнася.

За по-подробна информация и за това как се подава заявление за издаване на ЕСС виж https://cs.mjs.bg

 

ЗА СЪДА

История

Структура

Съдии

Съдебни зали

Банкови сметки

Адреси и телефони

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28, тел 0416 92592,
тел/факс 0416 94485 , e-mail: as_rscir@abv.bg