РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - гр.Чирпан

"СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА"
Списък на служителите:
Янка Иванова Търгова и Лилия Стоянова Гъчева

Стая № 3 етаж І-ви, тел/факс : 0416 / 93005

Работно време с граждани, нотариуси и клиенти:

всеки ден от 10.00 до 12.30 и от 13:00 до 15:00 часа

Тук може да се снабдите със следните документи:

1. Удостоверение за тежест - срещу представени :

  • Заявление
  • Ксерокопие от акта за собственост
  • Квитанция за внесена държавна такса

2. Разпечатка на партида - срещу представени :

  • Заявление
  • Квитанция за внесена държавна такса

3. Копие на нотариален акт - срещу представени :

  • Заявление
  • Квитанция за внесена държавна такса

4. Устни справки - срещу представени :

  • Извършва се по устно заявление
  • Квитанция за внесена държавна такса

Всички плащания за Агенция по вписванията се извършват по сметка BG21CREX92603114548701 при "ТОКУДА БАНК" АД .

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Държавни институции

Съдебни школи в чужбина

Партньорски организации

Адвокати в съдебен район Чирпан

Нотариуси в съдебен район Чирпан

Служба по вписванията

Други

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28, тел 0416 92592,
тел/факс 0416 94485, e-mail: as_rscir@abv.bg