РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

ПРИЗОВКАР

Списък на служителите:
Георги Атанасов Атанасов, gsm : 0888 953 913

Стая № 4 - І етаж

Работно време: от 8.30 до 17.00 без прекъсване

Връчва своевременно призовките и съдебните книжа съгласно изискванията на НПК и ГПК.

Призовките се връчват в седмодневен срок, като вторите екземляри незабавно се връщат надлежно оформени в службите съобразно ГПК.


Извън законоустановените срокове, невръчените призовки се връщат с бележки върху тях за причините за това.

 

Връчването се удостоверява с подписи на страните !

 

СЛУЖБИ

Дежурен съдия

Бюро "Съдимост"

Съдебни секретари

Административен секретар

Главен счетоводител

Съдебно-изпълнителна служба

Призовкар
Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28
тел / факс 0416 9 25 92 , e-mail: as_rscir@abv.bg