РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

.

.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

.

Административнопроцесуален кодекс

Закон за съдебната власт

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за нормативните актове

Граждански процесуален кодекс

ПАС (Правилник за администрацията в съдилищата)

Етичен кодекс на съдебните служители

.

.

.

.

.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Тарифа №1 към Закона за държавните такси

Нормативна уредба

 

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28, тел 0416 92592, тел/факс 0416 94485 , e-mail: as_rscir@abv.bg