РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

ДЕЖУРЕН СЪДИЯ

Списък на съдиите : Атанас Динков, Тихомир Колев

Стаи № 12 на III-ти етаж, стая № 6 и 9 на II-ри етаж

Телефони : 0416 / 94421, 93223

Дежурният съдия разглежда :

-Молби за разрешение за теглене на детски влогове;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СУМИ ПО ДЕТСКИ ВЛОГОВЕ :

  1. Надлежно попълнена молба-образец, в която изрично се посочва сумата за изтегляне и нуждите на детето, за което тя ще се ползва;
  2. Спестовната книжка на детето;
  3. Удостоверение за раждане на детето;
  4. Квитанция за платена държавна такса от 25 лв.;
  5. Документи за самоличност;
  6. Социален доклад от Дирекция "Социално подпомагане" .

-Молби за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни;

-Молби за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви;

-Молби за приемане и отказ от наследство;

-Молби за сключване на граждански брак на непълнолетни лица;

-Молби за освобождаване от съдебни такси.

СЛУЖБИ

Дежурен съдия

Съдебни секретари

Архив

Съдебни зали

Административен секретар

Главен счетоводител

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28
тел / факс 0416 9 25 92 , e-mail: as_rscir@abv.bg