Районен съд - Чирпан
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 909/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Д.М. Г.Н.К. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 6.11.2018г.
2 Гражданско дело No 322/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Р.А.Т. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 2.11.2018г.
3 Гражданско дело No 465/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Т.М. А.М.А. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 8.11.2018г.
4 Гражданско дело No 669/2018 Искове по СК - издръжка, изменение М.П.Ш. М.К.М. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 5.11.2018г.
В законна сила на 5.11.2018г.
5 Гражданско дело No 673/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " ЧИРПАН Р.С.И. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 31.10.2018г.
В законна сила на 31.10.2018г.
6 Гражданско дело No 727/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.М.С. Р.Б.Д.С.,
М.Н.И.С.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 12.10.2018г.
7 Гражданско дело No 762/2018 Делба Й.Ч.Г. И.Д.И.,
Е.Й.А.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 5.11.2018г.