Р Е Ш Е Н И Е № 33

10. 09. 2018 год. гр. Чирпан

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд Чирпан, втори състав

На 10. 09. 2018 год.

В публично заседание в състав:

                                            Председател: ТИХОМИР КОЛЕВ

Секретар:  МАРИЯ ХАЛАЧЕВА

ПРОКУРОР :  НАДЕЖДА БАНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия ТИХОМИР КОЛЕВ

АНД номер 225 по описа за 2018 година.

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във вр. чл. 78а, от НК,   съдът

                               Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА обвиняемия Д.А.Д. – 53г., роден на ***г***.Загора, живущ ***, български гражданин, с основно  образование, не работи, пенсионер, разведен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2018г. на път 66053, км.2 в землището на с. Свобода, обл. Ст.Загора е управлявал МПС – мотоциклет „ETZ 150“ с номер на рама 4174780 с поставена регистрационна табела СЗ 0099 А с валидност до края на м. декември 2006г, нерегистриран по надлежния ред, регламентиран в Наредба № I – 45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и съгласно чл. 140, ал.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.345 ал.2 във връзка с ал.1 от НК и чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във връзка с чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание – ГЛОБА в размер на 1 000, 00 /хиляда / лева.

Вещественото доказателство: мотоциклет „ETZ 150“ с номер на рама 4174780 с поставена регистрационна табела СЗ 0099 А – предаден с протокол за доброволно предаване от 14.06.2018г. на РУ Чирпан – на съхранение в Кметство с. Свобода, обл. Ст.Загора след влизане на решението в сила да бъде върнат на обвиняемия Д.А.Д..

Решението подлежи на обжалване и протест в 15- дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Стара Загора.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ по АНД номер 225 по описа за 2018 година на РС Чирпан.

   Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

С постановление на Районна прокуратура гр. Чирпан от 25. 06. 2018 г. е направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – глоба на обвиняемия Д.А.Д., 53г., роден на ***г***.Загора, живущ ***, български гражданин, с основно  образование, не работи, пенсионер, разведен, неосъждан, ЕГН **********, за извършено от него престъпление по чл. 345 ал.2 във вр. с ал.1 от НК затова, чена 14.06.2018г. на път 66053, км.2 в землището на с. Свобода, обл. Ст.Загора е управлявал МПС – мотоциклет „ETZ 150“ с номер на рама 4174780 с поставена регистрационна табела СЗ 0099 А с валидност до края на м. декември 2006г, нерегистриран по надлежния ред, регламентиран в Наредба № I – 45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и съгласно чл. 140, ал.1 от ЗДвП.

Обвиняемия редовно призован, не се явява в съдебно заседание, но в хода на ДП се признава  за виновен и моли чрез процесуалния си представител адв. Ганчо Баев да му бъде наложено наказание глоба в минимален размер.

Представителят на Районна прокуратура Чирпан се явява в съдебно заседание и моли съда да наложи на обвиняемия наказание- глоба в минималния размер предвиден в Закона.

По делото са събрани доказателства, след чиято преценка и в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Д.А.Д. е бил два пъти осъждан за престъпления от общ характер, като за първото осъждане -по НОХД № 160/1997г. на РС -- Чирпан е реабилитиран по право на основание чл. 86, ал. 1 от НК, а за второто - НОХД № 223/2006г. на РС -  Чирпан - реабилитиран по право на основание чл. 88а, ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 82, , ал. 1, т. 4 от НК. До момента не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК.

Обвиняемият Д. не работи. Същият е пенсионер. Обвиняемият не е правоспособен водач на МПС, няма придобити категории за управление на МПС,  не притежава Свидетелство за управление на МПС и не се води на отчет в масивите на МВР.

На неустановена дата обвиняемият придобил мотоциклет „ЕТ2 150" с номер на рама 4174780 и номер на двигател 2396М690 с поставена регистрационна табела СЗ 0099 А в жълт цвят. Обвиняемият нямал документ за закупуването на мотоциклета, както и свидетелство за регистрация на същия.

По данни от АИС „КАТ Регистрация на ПС и собствениците им" в масивите на МВР с тази регистрация мотоциклетът се водел като собственост на лицето Деян Милчев Георгиев. Поставените върху мотоциклета регистрационни табели били със срок на валидност до края на 2006г., поради което до изтичането на срока превозното средство следвало да получи нова регистрация. Тъй като такава не била направена, след 31.12.2006г. мотоциклетът се считал за нерегистриран, съгласно Наредба № I - 45 от 24.03.2000г. за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

На 14.06.2018г., въпреки че мотоциклетът нямал регистрация по надлежен ред, определен в Наредба № I - 45 от 24.03.2000г. и че в чл. 140, ал. 1 от ЗДвП съществува забрана за управление на нерегистрирано по надлежен ред моторно превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване, обвиняемият Д. привел в движение мотоциклета „ЕТ2 150" с номер на рама 4174780 и номер на двигател 2396М690 с поставена регистрационна табела СЗ 0099 А и го управлявал в землището на с. Свобода, обл. Стара Загора. Когато се движел по път 66053 в землището на с. Свобода, обл. Стара Загора, на км. 2 обвиняемият бил спрян за проверка от свидетелите Иван Дойчев Ненов и Запрян Александров Запрянов, двамата на длъжност „младши авто-контрольор" при РУ гр. Чирпан. При проверката полицейските служители установили, че обвиняемият е неправоспособен водач на МПС и че управляваният от него мотоциклет „ЕТ2 150" с номер на рама 4174780 не е регистриран по надлежен ред, съгласно Наредба № I - 45 от 24.03.2000г., като обвиняемият го управлява след изтичане срока на регистрацията на МПС на 31.12.2006г.

Предвид установеното нарушение на ЗДвП и Наредба № I -45 от 24.03.2000г. за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на  МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства,допуснатото от обвиняемия Д., свидетелят Ненов му съставил АУАН № 0647662 от 14.06.2018г. по описа на РУ - гр. Чирпан за нарушение на чл. 140, ал.1, пр. 1 от ЗДвП и по чл. 150 от ЗДвП. Съставеният акт за установяване на административно нарушение бил връчен на обвиняемия Д., който го получил без възражения.

Обвиняемият предал с протокол за доброволно предаване мотоциклета „ЕТ2 150" на свидетеля Ненов, като превозното средство било оставено за пазене в Кметство — с. Свобода.

По така описания начин с деянието си обвиняемият Д.А.Д. от обективна и субективна страна е осъществил престъпния състав на чл. 345 ал. 2 във връзка с ал, 1 от НК, като на 14.06.2018г. на път 66053, км. 2 в землището на с. Свобода, обл. Стара Загора е управлявал МПС -- мотоциклет „ЕТ2 150'' с номер на рама 4174780 с поставена регистрационна табела СЗ 0099 А с валидност до края на м. декември 2006г., нерегистриран по надлежния ред, съгласно Наредба № I -- 45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и съгласно чл.140, ал. 1 от ЗДвП.

Деянието е извършено от обвиняемия Д. при пряк умисъл.

По това обвинение обвиняемият се признава за виновен и не оспорва изложената фактическа обстановка.

Изложената фактическа обстановка и обвинението се подкрепят от събраните в хода на разследването доказателства: Протокол за разпит на обвиняем; Справка за съдимост № 358/18.06.2018г.; Характеристична справка; Декларация за СМПИС; протоколи за разпит на свидетели; Справка за нарушител/водач; АУАН серия Д, бл. № 0647662 от 14.06.2018г; Протокол за доброволно предаване, както и справка за съдимост № 514/ 05.09.2018г. по описа на делото.

Смекчаващи отговорността обстоятелства за обвиняемия Д. са направените самопризнания, добрите му характеристични данни, проявената критичност към извършеното деяние и чистото му съдебно минало.

Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице.

По така описания начин от обективна и субективна страна обвиняемия е осъществил престъпния състав на чл. 345 ал.2  от НК, по който текст съдът го призна за виновен.

От субективна страна престъпното деяние е извършено от обвиняемия при пряк умисъл, тъй като е  съзнавал обществено- опасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на обществено- опасните последици от престъпното деяние.

От така изложената по- горе фактическа обстановка е видно, че деянието извършено от обвиняемия съставлява престъпление по чл. 345 ал.2 от НК, за което деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до една години или глоба от 500лв. до 1000лв.

В случая съдът намира, че са налице условията на чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

От приложената справка за съдимост е видно, че обвиняемия Д.А.Д. е осъждан за престъпления от общ характер, но е реабилитиран по право и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК.

С изменението на чл. 78а, ал. 1 НК ( ДВ, бр. 21/ 2000 г. ), при наличието на предпоставките, посочени в закона, съдът не преценява, а е длъжен да освободи дееца от наказателна отговорност по силата на закона / Виж Решение № 480 от 13. 11. 2001 г. на ВКС по н. д. № 439/ 2001 г. , I  н. о. докладчик съдията Гроздан Илиев, Бюлетин на ВКС, бр. 9/ 2001 г., стр. 9 /.

Ето защо съдът намира, че в случая са налице условията на чл. 78а от НК, поради което обвиняемия следва да се освободи от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание, като заплати глоба в размер на по 1 000, 00 ( хиляда) лева, след като се съобрази със смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства и имущественото състояние на обвиняемия.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че на обвиняемия следва да му бъде наложено наказание при наличието само на смекчаващи вината обстоятелства, а именно в минималния размер предвиден в Закона, най- вече съобразявайки се с имущественото състояние на дееца / виж в тази насока представените по делото Декларации за СМПИС/.

По преценка на съда с така наложеното на обвиняемия административно наказание ще се постигнат успешно целите на личната и генерална превенции, като се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на тези нарушители, но така също и по отношение на всички граждани, склонни към подобни деяния.

Съдът счита, че веществените доказателства: мотоциклет „ETZ 150“ с номер на рама 4174780 с поставена регистрационна табела СЗ 0099 А – предаден с протокол за доброволно предаване от 14.06.2018г. на РУ Чирпан – на съхранение в Кметство с. Свобода, обл. Ст.Загора след влизане на решението в сила следва да бъде върнат на обвиняемия Д.А.Д..

Причина за извършване на престъплението е ниската правна култура и подценяването от страна на обвиняемия на правилата за регистриране и управление на МПС, регламентирани в ЗДП.

Предвид гореизложените си мотиви, съдът постанови решението си.

 

 

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: