-
,
1.8.2018. 31.8.2018.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 213/2018 .78 - ... :
.
22.8.2018.
...
2 No 217/2018 - ... :
.
24.7.2018.
...
25.7.2018.
7.8.2018.
3 No 239/2018 , - ...,
...
:
.
26.7.2018.
...
...
27.7.2018.
10.8.2018.
4 No 246/2018 ... :
.
13.8.2018.
28.8.2018.
5 No 249/2018 .78 - ... :
.
2.8.2018.
...
2.8.2018.
17.8.2018.
6 No 261/2018 .78 - ... :
.
2.8.2018.
...
2.8.2018.
17.8.2018.
7 No 263/2018 .78 - ... :
.
7.8.2018.
...
7.8.2018.
22.8.2018.
8 No 267/2018 ... :
.
21.8.2018.
9 No 268/2018 - ... :
.
9.8.2018.
...
9.8.2018.
10 No 279/2018 .78 - ... :
.
14.8.2018.
...
14.8.2018.
11 No 282/2018 .78 - ... :
.
14.8.2018.
...
14.8.2018.
12 No 283/2018 .78 - ... :
.
14.8.2018.
...
14.8.2018.
29.8.2018.
13 No 285/2018 .78 - ... :
.
14.8.2018.
...
14.8.2018.
29.8.2018.
14 No 287/2018 - ... :
.
2.8.2018.
...
2.8.2018.
15 No 289/2018 - ... :
.
7.8.2018.
...
7.8.2018.
16 No 297/2018 - ... :
.
21.8.2018.
...
21.8.2018.
17 No 313/2018 - ... :
.
24.8.2018.
...
24.8.2018.
18 No 315/2018 - ... :
.
27.8.2018.
...
27.8.2018.