Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 17                                        27.04.2018 год.                               гр.Чирпан                    

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Чирпански районен съд първи състав

 

На 27.03.2018 год.

 

В публично заседание в състав:

                                                     

                                                Председател: АТАНАС ДИНКОВ

                                                   

Секретар: МИЛЕНА ТАШЕВА

 

сложи за разглеждане докладваното от председателя Атанас Динков гр.дело номер № 752 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Искът е за делба на земеделски земи и намира правно основание чл. 34 от ЗС във вр. с чл. 341 и сл. от ГПК, като производството е във втора фаза след допускане на делбата.

С влязло в сила Решение № 62 от 28.08.2017 год. на Районен съд гр.Чирпан е била допусната съдебна делба между П.Ж.Т., ЕГН:********** и В.Ж.П., ЕГН:********** на следните недвижими имоти - земеделски земи, в землището на село Черна гора, община Братя Даскалови, област Хасковска:

1.НИВА от 3.500 дка, шеста категория, местност „СУВАТЯ“, имот № 006078 по плана за земеразделяне на село Черна гора, община Братя Даскалови, област Хасковска, при граници: имот № 006068 - нива; имот № 006067 - нива; имот № 006143 - полски път и имот № 006079 - нива;

2.НИВА от 2.750дка, трета категория, местност  „ДОЛЕН ПЯСЪК“, имот № 020031, по плана за земеразделяне на село Черна гора, община Братя Даскалови, област Хасковска, при граници: имот № 020048 - нива; имот № 020030 - нива; имот № 020084 - полски път; имот № 020032 - нива; имот № 020049 - нива и

З.НИВА от 10.250дка, четвърта категория, местност „ВАНГОВИЯ КЛАДЕНЕЦ“, имот № 023026, по плана за земеразделяне на село Черна гора, община Братя Даскалови, област Хасковска, при граници: имот № 023001 - нива; имот № 023002 - нива; имот № 023027 - нива; имот № 023114 - полски път и имот № 023025 – нива, при следните квоти: 5/9 ид. части за П.Ж.Т. и 4/9 ид. части за В.Ж.П.. След допускане на делбата не са предявени претенции по сметки от съделителите.

От събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, както и от становищата на страните по делото и заключението на вещото лице, съдът приема за установено следното:

С оглед принципа за получаване на дял в натура от всеки от съделителите, залегнал в чл. 69, ал. 2 от ЗН, по делото се назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, относно поделяемостта и пазарната оценка на допуснатите до делба недвижими имоти, чието заключение се възприема от съда.

От заключението на вещото лице М.Г.П. се установява, че пазарната оценка на допуснатите до делба недвижими имоти е 12 880,00 (дванадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева, а недвижимите имоти, предмет на делбата са реално поделяеми на два дяла, т.е. възможно е извършването на реална делба съобразно законовите изисквания и определените квоти в първата фаза на делбата.

Приложен е проект за делба на процесните земеделски земи, одобрен от Общинска служба „Земеделие” с. Братя Даскалови, придружен с проекто-скица с вписани нови кадастрални номера.

Страните по делото не оспорват представеното от вещото лице заключение и същото бе прието и одобрено от съда без изменения и допълнения.

С Протоколно определение от 27.03.2018 г., на основание чл. 347 от ГПК съдът е съставил проект за разделителен протокол, съгласно Вариант I- ви от заключението на вещото лице предявен на основание чл. 350 ГПК на съделителите, които са заявили, че нямат възражения.

Предвид обстоятелството, че никоя от страните по делото не изразява претенции за конкретен имот, съдът счита, че следва да се съставят два дяла, както следва:

 

ДЯЛ І

ИМОТ № 006078 в землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, с площ 3.500 дка., имотът се намира в местността „СУВАТЯ", при граници: имоти с №№ 006068- нива, 006067- нива, 006143- полски път и 006079- нива.

ИМОТ № 023138 в землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, с площ 5.700 дка, имотът се намира в местността „ВАНГОВИЯ КЛАДЕНЕЦ“, при граници: имоти с №№ 023025 – нива насл. Захари Колев Захариев, 023001 – нива А. Неделчев Николов, 023002 – нива Петър Александров Неделчев, 023139 – нива насл. Ж.П.Ж. и др., 023114 – полски път Община Братя Даскалови.

Пазарната стойност на този дял е 7 185.00 лв.

 

ДЯЛ ІI

ИМОТ № 020031 в землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, с площ 2.750 дка, имотът се намира в местността „ДОЛЕН ПЯСЪК“, при граници: имоти с №№ 020048- нива, 020030- нива, 020084- полски път, 020032- нива и 020049- нива.

ИМОТ № 023139 в землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, с площ 4.550 дка, имотът се намира в местността „ВАНГОВИЯ КЛАДЕНЕЦ“, при граници: имоти с № 023138 – нива насл. Ж.П.Ж. и др., 023002 – нива Петър Александров Неделчев, 023027 – нива Златка П.Ж. *** Даскалови.

Пазарната стойност на този дял е 5703.00 лв.

 

ЗА УРАВНЯВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ:

Получаващия Дял I следва да заплати на получаващия Дял ІI сумата в размер на 25,00 лв.

Всички допуснати до делба имоти са в землището на с.Черна гора, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора.

Съдът намира, че съставеният проект за разделителен протокол, в окончателния му текстови и графичен вид, одобрен и заверен от ЕТ „Румен Георгиев – Глобал Гео” гр.Стара Загора е съобразен с квотите, при които е допусната делбата, отговаря на изискванията на чл.72 от ЗН и чл.7 от ЗСПЗЗ и кореспондира в пълна степен с целите на делбеното производство.

Въз основа на гореизложеното, съдът следва да обяви с решението си по чл.350 от ГПК за окончателен разделителен протокол обсъдения по-горе проект за такъв, а след влизане в сила на решението, следва да призове страните за теглене на жребий за разпределението на получените дялове между съделителите, както и за произнасяне по дължимите суми за разноски и държавни такси.

Така мотивиран Чирпанският районен съд

 

Р Е Ш И :

СЪСТАВЯ И ОБЯВЯВА за окончателен разделителния протокол, както следва:

ДЯЛ І

ИМОТ № 006078 в землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, с площ 3.500 дка., имотът се намира в местността „СУВАТЯ", при граници: имоти с №№ 006068- нива, 006067- нива, 006143- полски път и 006079- нива.

ИМОТ № 023138 в землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, с площ 5.700 дка, имотът се намира в местността „ВАНГОВИЯ КЛАДЕНЕЦ“, при граници: имоти с №№ 023025 – нива насл. Захари Колев Захариев, 023001 – нива А. Неделчев Николов, 023002 – нива Петър Александров Неделчев, 023139 – нива насл. Ж.П.Ж. и др., 023114 – полски път Община Братя Даскалови.

Пазарната стойност на този дял е 7 185.00 лв.

 

ДЯЛ ІI

ИМОТ № 020031 в землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, с площ 2.750 дка, имотът се намира в местността „ДОЛЕН ПЯСЪК“, при граници: имоти с №№ 020048- нива, 020030- нива, 020084- полски път, 020032- нива и 020049- нива.

ИМОТ № 023139 в землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, с площ 4.550 дка, имотът се намира в местността „ВАНГОВИЯ КЛАДЕНЕЦ“, при граници: имоти с № 023138 – нива насл. Ж.П.Ж. и др., 023002 – нива Петър Александров Неделчев, 023027 – нива Златка П.Ж. *** Даскалови.

Пазарната стойност на този дял е 5703.00 лв.

 

ЗА УРАВНЯВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ:

Получаващия Дял I следва да заплати на получаващия Дял ІI сумата в размер на 25,00 лв.

Всички допуснати до делба имоти са в землището на с.Черна гора, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд гр. Стара Загора.

След влизане на решението в сила, на основание чл.352 от ГПК, делото да се докладва за насрочване на съдебно заседание и призоваване на страните.

 

                                         

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: