О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Чирпан, 31.01.2018 год.

                                                                                     

 

ЧИРПАНСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                        ПЪРВИ СЪСТАВ

На тридесет и първи януари                          две хиляди и осемнадесета година

В закрито съдебно заседание в следният състав:

                                                          

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ДИНКОВ

 

като разгледа докладваното от председателя Атанас Динков гр.дело № 96/2018 година по описа на ЧРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен иск с правно основание чл.28, ал.1 вр.чл.87, ал.3 И ЧЛ.30, АЛ.1 от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ).

В исковата молба (ИМ) се сочи, че ищецът бил собственик на земеделска земя съгласно дял II от  Договор за доброволна делба № 42, том V, рег. № 2400, дело № 376 от 2012 г., вписан в Служба по вписванията вх.№ 2015/ 16.05.2012 г., Акт № 267, том IV, находящи се в землището на с. Рупките, общ.Чирпан, обл.Стара Загора. Ищецът сключил аренден договор с арендатор „Боровец – К-Транс“ ЕООД за срок от 10 години, който бил вписан в Службата по вписванията при РС Чирпан. Начина на определяне на арендното плащане бил договорен в чл.4 и чл.5 от договора за аренда, където ясно било посочено, че падежът на задължението на арендатора - ответник било 60 дни от прибирането на съответната продукция, а в парична форма еднократно в края на стопанската година. Арендаторът не бил изплатил задължението си за стопанската 2016-2017г., нито пък частично за тази година.  Моли съда да постанови решение, с което да развали сключения договор за аренда с арендатор Боровец-К-Транс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол ул.”Йордан Йовков” 6, с ЕИК 202830705 представлявана от управителя Калчо Илиев Донев, вписан в Служба по вписванията под № 926, том 2, № в тома 119/ 29.02.2016 г. и да осъди ответника да му предаде недвижимите имоти, които е получил за ползване, съобразно договора за аренда, а именно: 1/ имот № 037033 /тридесет и седем хиляди тридесет и три/, с площ от 3, 071 дка./ три декара седемдесет и един квадратни метра/, четвърта категория, с начин на трайно ползване лозе в местността „Дончеви ниви“, при граници и съседи: имот № 037034, имот № 000118, имот № 037011 и имот № 000082;  2/ имот № 098063 /деветдесет и осем хиляди шестдесет и три/, с площ от 8, 000 дка. /осем декара/, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива в местността „Червена чешма“, при граници и съседи: имот № 098062, имот № 000258, имот № 098064, имот № 098014 и имот № 098013; 3/ имот № 112045 /сто и дванадесет хиляди четиридесет и пет/, с площ от 9, 138 дка. /девет декара сто тридесет и осем квадратни метра/ пета категория, с начин на трайно ползване нива в местността „Зървица/Деведжийка“, при граници и съседи: имот № 112036, имот № 000240, имот № 112046 и имот № 112011. Претендира разноски.

При така изложеното от фактическа страна в ИМ, съдът приема следното:

Предявен е конститутивен иск за разваляне на договор за аренда на земеделска земя с правно основание чл.28, ал.2, във връзка с чл.27, ал.1, т.2  от Закона за аренда в земеделието.

За да бъде прекратен арендния договор е достатъчно настъпване на някое от основанията, посочени в чл.27 от ЗАЗ. Развалянето на аренден договор поради неизпълнение от една от страните се извършва по съдебен ред единствено когато е налице хипотезата на чл.28, ал.2 от ЗАЗ – договора за аренда да е сключен за срок, по-дълъг от 10 години или пожизнено. Разпоредбата е императивна. Във всички останали случаи прекратяването на арендния договор се извършва извънсъдебно по предвидените в ЗАЗ и ЗЗД способи. Процесния договор за аренда е сключен за срок - 10 години, поради което при неизпълнение прекратяването на същия следва да стане съобразно правилата на чл.27, ал.1, т.2 от ЗАЗ във вр. с чл.87 от ЗЗД - по общия ред. Ищецът няма правен интерес да иска прекратяване на действието на договора по съдебен ред, нито обявяването на прекратяването му, настъпило по правилата на чл.27 от ЗАЗ. Такава е и задължителната практика на ВКС, обективирана в Определение № 257-2015-I т.о. и Определение № 153-2016-II т.о. на ВКС, съобразно която развалянето поради неизпълнение на договор за аренда се извършва по съдебен ред, само ако договорът за аренда е сключен за срок по-дълъг от 10 години или пожизнено, при условие, че предмет на договора не са държавни или общински земи, а развалянето на останалите арендни договори, които не попадат в хипотезата на чл.28, ал.2 от ЗАЗ, се осъществява по общия ред - с едностранно писмено волеизявление по чл.87, ал.1 и ал.2 от ЗЗД.

С оглед на изложеното съдът приема, че предявеният от ищеца конститутивен иск по чл.28, ал.2, във връзка с чл.27, ал.1, т.2 от ЗАЗ за разваляне на сключения с ответника договор за аренда е недопустим, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

С оглед на изложеното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от М.М.А. ЕГН **********, с адрес: ***, съдебен адрес:*** Димитров 26 А против „ Боровец-К-Транс ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул.”Йордан Йовков” 6, с ЕИК 202830705, представлявана от управителя Калчо Илиев Донев иск за разваляне на договор за аренда на земеделска земя и трайни насаждения с арендатор Боровец-К-Транс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол ул. ”Йордан Йовков” 6, с ЕИК 202830705 представлявана от управителя Калчо Илиев Донев, вписан в Служба по вписванията под № 926, том 2, № в тома 119/ 29.02.2016г, като недопустимо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд град Стара Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: