П Р О Т О К ОЛ

19. 02. 2018 год. гр. Чирпан

 

Районен съд Чирпан …………………….състав

 

На 19. 02. 2018 год.

В публично заседание в следния състав:

 

                                         Председател: ТИХОМИР К.

 

СЕКРЕТАР: МИЛЕНА ТАШЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия ТИХОМИР К.

Гр. дело номер 853 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10. 45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ – Г.Х.Д. – лично и с адв. С.Р. ***.

ОТВЕТНИК – В.К.В. – лично и с адв. Милена Стоянова от АК Стара Загора..

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА – Д „ СП „ Чирпан – редовно призовани, не изпращат представител.

СЪДИЯТА– ДОКЛАДЧИК: Постъпил е соц. доклад с изх. № ПР/ Д-СТ-Ч/4-001 от 17.01.2018г. от Д „ СП „ Чирпан.

Адв. Р. – Да се даде ход на делото. Да се приеме доклада.

Адв. Стоянова – Да се даде ход на делото. Да се приеме доклада.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и на осн. чл. 142 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото.

На осн. чл. 157 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА  соц. доклад с изх. № ПР/ Д-СТ-Ч/4-001 от 17.01.2018г. от Д „ СП „ Чирпан.

Съдът, на осн. чл. 145 ал. 3 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКАНВА страните към постигане на спогодба, като им разяснява последиците от същата.

Адв. Р. – Г- н Съдия, постигнали сме споразумение с ответника в следния смисъл:

 

Г.Х.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, от една страна и В.К.В., ЕГН **********, с адрес: ***, от друга страна, като родители на непълнолетното дете Н.В.В., ЕГН **********, се постигна и сключи настоящото споразумение, с което се уреждат всички въпроси по образуваното гр. дело № 853/ 2017 г. по описа на Районен съд Чирпан, относно местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на детето, както следва:

 

 I. Относно МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕТЕТО:

Страните се съгласяват, че местоживеенето на детето Н.В.В., ЕГН **********, се определя при неговата майка Г.Х.Д., ЕГН **********, на адрес: ***.

II. Относно УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА:

Страните се съгласяват, че упражняването на родителските права по отношение на детето Н.В.В., ЕГН **********, се предоставя на неговата майка Г.Х.Д., ЕГН **********, с адрес: ***.

III. Относно РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО:

Страните определят следния режим на лични отношения на бащата с детето:

В.К.В., ЕГН ********** има право да вижда и взема при себе си детето Н.В.В., ЕГН **********, всеки първи и трети неделен ден от месеца от 10.00 до 17.00 часа, при изявено желание от страна на детето за осъществяването на личните контакти.

 IV. Относно ИЗДРЪЖКАТА:

В.К.В., ЕГН **********, се съгласява да заплаща на детето Н.В.В., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Г.Х.Д., ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет лева), считано от 15.11.2017 г., до настъпване на основания за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка забавена вноска до окончателното й плащане.

В.К.В., ЕГН **********, се съгласява да заплати на детето Н.В.В., ЕГН **********, чрез неговата майка Г.Х.Д., ЕГН **********, издръжка за минало време на осн. чл.149 от СК за периода от 14.11.2016 г. до 14.11.2017 г. в общ размер на 1800.00 лв. (хиляда и осемстотин лева).

Страните се съгласяват, че изплащането на дължимата издръжка за периода от 14.11.2016 г. до 31.01.2018 г. в размер общо на 2175.00 / две хиляди сто седемдесет и пет / лв. ще бъде разсрочено на три отделни вноски, платими, както следва: до 28.02.2018 г. – 775.00 лв.; до 31.03.2018 г. – 700.00 лв. и до 30.04.2018 г. – 700.00 лв., ведно със законната лихва за забава върху всяка една просрочена вноска до окончателното й заплащане.

Разноските на страните, направени в производството остават в тежест на всяка една от тях така, както са сторени.

Адв. Милена Стоянова – Г- н Съдия, съгласни сме с така предложената спогодба. Същата не противоречи на морала и закона и е в интерес на детето. Моля съда, да одобри същата.

ОТВЕТНИК – В. Видов – Съгласен съм с така предложената спогодба.

 

С П О Г О Д И Л И    С Е :

 

ИЩЕЦ:                                                                             ОТВЕТНИК:

     / Г.Д. /                                                       / В.К. /

 

 

Съдът, на осн. чл. 234 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА и ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба между Г.Х.Д., ЕГН **********, с адрес: *** и В.К.В., ЕГН **********, с адрес: ***, както следва:

 I. Относно МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕТЕТО:

Страните се съгласяват, че местоживеенето на детето Н.В.В., ЕГН **********, се определя при неговата майка Г.Х.Д., ЕГН **********, на адрес: ***.

II. Относно УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА:

Страните се съгласяват, че упражняването на родителските права по отношение на детето Н.В.В., ЕГН **********, се предоставя на неговата майка Г.Х.Д., ЕГН **********, с адрес: ***.

III. Относно РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО:

Страните определят следния режим на лични отношения на бащата с детето:

В.К.В., ЕГН ********** има право да вижда и взема при себе си детето Н.В.В., ЕГН **********, всеки първи и трети неделен ден от месеца от 10.00 до 17.00 часа, при изявено желание от страна на детето за осъществяването на личните контакти.

 IV. Относно ИЗДРЪЖКАТА:

В.К.В., ЕГН **********, се съгласява да заплаща на детето Н.В.В., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Г.Х.Д., ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет лева), считано от 15.11.2017 г., до настъпване на основания за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка забавена вноска до окончателното й плащане.

В.К.В., ЕГН **********, се съгласява да заплати на детето Н.В.В., ЕГН **********, чрез неговата майка Г.Х.Д., ЕГН **********, издръжка за минало време на осн. чл.149 от СК за периода от 14.11.2016 г. до 14.11.2017 г. в общ размер на 1800.00 лв. (хиляда и осемстотин лева).

Страните се съгласяват, че изплащането на дължимата издръжка за периода от 14.11.2016 г. до 31.01.2018 г. в размер общо на 2175.00 / две хиляди сто седемдесет и пет / лв. ще бъде разсрочено на три отделни вноски, платими, както следва: до 28.02.2018 г. – 775.00 лв.; до 31.03.2018 г. – 700.00 лв. и до 30.04.2018 г. – 700.00 лв., ведно със законната лихва за забава върху всяка една просрочена вноска до окончателното й заплащане.

ОСЪЖДА В.К.В. с п.а. и ЕГН да заплати по сметка на РС Чирпан ДТ в размер на 144. 00 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр. дело № 853/ 2017г. по описа на РС Чирпан.

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 11.00 часа.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                              СЕКРЕТАР: