П Р О Т О К О Л

08.02.2018 год. гр. Чирпан

Чирпански районен съд, първи състав

На 08.02.2018 год.

                   В публично заседание в следния състав:

                               Председател: АТАНАС ДИНКОВ

 

Секретар: МИЛЕНА ТАШЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя АТАНАС ДИНКОВ

гр.д. № 686 по описа за 2016год.

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ – З.Д.В. – редовно призована, не се явява, не се явява и адв. С.Н.Г..

ОТВЕТНИК – Г.Т.Д. – лично.

ОТВЕТНИК – Д.Т.Д. – лично.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 322/24.01.2018г. от З.Д.В., чрез адв. С.Н., с която моли да се даде ход на делото и да се извърши тегленето на жребий. Представя справка за служебна ангажираност.

ОТВЕТНИК – Г.Т.Д. – Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИК – Д.Т.Д. – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и на осн. чл. 142 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото.

ОТВЕТНИК – Г.Т.Д. - Да се пристъпи към теглене на жребий.

ОТВЕТНИК – Д.Т.Д. – Да се пристъпи към теглене на жребий.

Съдът, с оглед направеното искане от ответниците и след като констатира, че Решение № 76 от 13.12.2017 год. по делото, с което е бил обявен за окончателен проекта за разделителен протокол е влязло в законна сила, намира, че следва да се пристъпи към теглене на жребий. Съдът счита, че неявяването на ищцата З.Д.В. и нейния процесуален представител не е пречка да бъде проведено и извършено в днешното съдебно заседание жребий, като вместо нея в жребия ще участва съдията- докладчик.

Водим от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИСТЪПВА към теглене на жребий, както следва:

На явилите се страни се представиха три еднообразни по форма и цвят билети, на които е записано съответно ДЯЛ І, ДЯЛ ІІ и ДЯЛ III, които билети бяха сгънати по начин, който не позволява разчитането на написания текст при изтеглянето на билетите, след което последните бяха поставени в три еднакви по големина, размер и форма, бели и непрозрачни пощенски пликове.

ОТВЕТНИК Г.Т.Д. – Нямам възражения по отношение формата, цвета и надписа върху представените билети, както и по отношение на пликовете, в които са поставени.

ОТВЕТНИК Д.Т.Д. - Нямам възражения по отношение формата, цвета и надписа върху представените билети, както и по отношение на пликовете, в които са поставени.

При тегленето ответникът Г.Т.Д. изтегли бяло листче, на което е обозначено ДЯЛ ІІІ / трети /

При тегленето ответникът Д.Т.Д. изтегли бяло листче, на което е обозначено ДЯЛ ІІ / втори /

Ищецът З.Д.В., чрез съда, изтегли бяло листче, на което е обозначено ДЯЛ І / първи /.

 

След провеждане тегленето на жребий, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Съобразно изтегленият жребий чрез съда, на съделителя З.Д.В., ЕГН: **********, адрес: ***, със съдебен адрес:***, оф. 6- адв. Н. се ПАДА и ПОЛУЧАВА  в дял - ДЯЛ І от имотите, както следва:

ДЯЛ І

1. ИМОТ № 000893 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 7.102 дка., начин на трайно ползване: Залесена територия, вид собственост: частна, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, имотът се намира в местността „ГИРГИНОВИ КОРИИ", при граници: имот № 000894 - залесена територия на наследниците на Д. Енев Димитров, имот № 813 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство, имот № 000844 – залесена територия на наследниците на Христо Нунев Денчев.

2. ИМОТ № 202013 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 2.198 дка, начин на трайно ползване: Залесена територия, вид собственост: мастна, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, имотът се намира в местността „АГОВОТО", при граници: имот № 202014 - залесена територия на Илия Енев Димитров, имот № 706 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство, имот № 202012 - залесена територия на Петко Иванов Неделчев Кичуков имот № 202006 - залесена територия на Митьо Йовчев Ненов.

3. ИМОТ № 020028 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 3.620 дка, начин на трайно ползване: Лозе, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: VIII-ма, имотът се намира в местността „ДОНЧЕВИ НИВИ", при граници: имот № 020029 - лозе на Руска Д. Дойкова и др., имот № 020003 - лозе на наел. на Тодор Илиев Станчев, имот № 000079- полски път на Община Чирпан, имот № 020005 - нива на насл. на Наньо Нецов Нанков и др.

4. ИМОТ № 067046 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 11.764 дка, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: V-та, VI-та, IV-та, имотът се намира в местността „ЮРТА", при граници: имот № 067022 - нива на Минка Троева Петрова, имот № 000419 - пасище, мера на Община Чирпан имот № 067016 - нива на „Предия"ЕООД, имот № 067047 - нива на Руска Д. Д.а и др.

5. ИМОТ № 012004 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ  17.204 дка, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: Х-та /11.698/, IV-та /5.506/. имотът се намира в местността „КАРАДЖИК", при граници: имот № 000320 - изоставена нива на Община Чирпан, имот № 000060 - полски път на Община Чирпан, имот № 012044 - нива на Иванка Иванова Янкова, имот № 000049 - полски път на Община Чирпан и имот № 012003 - нива на наел. на Русьо Банков Пенев.

6. ИМОТ № 062029 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 6.472 дка. Начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: V-та, имотът се намира в местността „ПЛУГНИЦИТЕ", при граници: имот № 067022 - нива на Митко Танчев Желев и др., имот № 000038 - отводнителен канал на Община Чирпан, имот № 067022 нива на Данка Митева Велева, имот № 067022 - нива на наследниците на Таньо Генчев Нунев.

Пазарната стойност на този дял е 23 808,60 лв.

 

Съобразно изтегленият жребий на съделителя Г.Т.Дойков, ЕГН: **********, адрес: *** се пада и получава  в дял - ДЯЛ ІІІ от имотите, както следва:

 

ДЯЛ ІІІ

 

1. ИМОТ № 000895 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 4.649 дка., начин на трайно ползване: Залесена територия, вид собственост: мастна, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, имотът се намира в местността „ГИРГИНОВИ КОРИИ", при граници: имот № 000894 - залесена територия на наследниците на Д. Енев Димитров, имот № 813 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство, имот № 000842 – залесена територия на наследниците на Нуньо Драганов Нунев, имот № 000844 - залесена територия на наследниците на Христо Нунев Денчев.

2. ИМОТ № 020036 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ  1.809 дка, начин на трайно ползване: Лозе, вид собственост:  частна, категория на земята при неполивни условия: VIII-ма, имотът се намира в местността „ДОНЧЕВИ НИВИ", при граници: имот № 020029 - лозе на Руска Д. Дойкова и др.. имот № 020003 - лозе на наел. на Тодор Илиев Станчев, имот № 000063- полски път на Община Чирпан, имот № 020005 - нива на насл. на Наньо Нецов Нанков и др.

3. ИМОТ № 067048 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 7.231 дка. Начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: V-та, VI-та, IV-та, имотът се намира в местността „ЮРТА", при граници: имот № 067021 - нива на Иванка Троeва Комбакова, имот № 067047 - нива на Руска Д. Д.а и др., имот № 067016 - нива на „Предия"ЕООД, имот № 000419 - пасище, мера на Община Чирпан.

4. ИМОТ № 028021 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 5.834 дка. Начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: VIII-ма, имотът се намира в местността „АЙКЪНА", при граници: имот № 028022 - нива на насл. на Христо Славчев Венков и др., имот № 028025 - нива на Денчо Денев Танев, имот № 028020 - нива на „Венжор Агро" ООД, имот № 000095- полски път на Община Чирпан.

5. ИМОТ № 098044 в землището на с. Рупките. общ. Чирпан, с площ 4.657 дка, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: IV-та, имотът се намира в местността „ЧЕРВЕНА ЧЕШМА", при граници: имот № 098045 - нива на Марин Митев Желев, имот № 098038 - нива на Велко Генов Велков, имот № 098043 - нива на З. Танева Лалева и др., имот № 098033 - нива на наследниците на Тоньо Славков Тонев.

Пазарната стойност на този дял е 12 096.10 лв.

 

Съобразно изтегленият жребий на съделителя Д.Т.Дойков, ЕГН: **********, адрес: *** се пада и получава  в дял - ДЯЛ ІІ от имотите, както следва:

 

ДЯЛ ІІ

 

1. ИМОТ № 000894 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 4.649 дка., начин на трайно ползване: Залесена територия, вид собственост: частна, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора. имотът се намира в местността „ГИРГИНОВИ КОРИИ", при граници: имот № 000893 - залесена територия на наследниците на Д. Енев Димитров, имот № 813 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство, имот № 000895 – залесена територия на наследниците на Д. Енев Димитров, имот № 000844 - залесена територия на наследниците на Христо Нунев Денчев.

2. ИМОТ 020029 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 1.809 дка, начин на трайно ползване: Лозе, вид собственост:  частна, категория на земята при неполивни условия: VIII-ма, имотът се намира в местността „ДОНЧЕВИ НИВИ", при граници: имот № 020028 - лозе на Руска Д. Дойкова и гр., имот № 020003 - лозе на насл. на Тодор Илиев Станчев, имот № 020036 - лозе на Руска Д. Дойкова и др., имот № 020005 - нива на насл. на Наньо Нецов Нанков и др.

3. ИМОТ № 067047 в землището на с. Рупките. общ. Чирпан, с площ 8.053 дка, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: V-та, VI-та, IV-та, имотът се намира в местността „ЮРТА", при граници: имот № 067046 - нива на Руска Д. Дойкова и др., имот № 067016 - нива на „Предия"ЕООД,
имот № 067048 - нива на Руска Д. Д.а и др., имот № 067021 - нива на Иванка Троeва Комбакова. имот № 067022 - нива на Минка Троева Петрова.

4. ИМОТ № 75005 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 5.394 дка, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: IV- та, имотът се намира в местността „КЪРИЩА - БАИРЧЕТО", при граници: имот № 000001 – жил. територия на с. Рупките, имот № 075006 - нива на наел. на Д. Колев Абаджиев, имот № 000157 - полски път на Община Чирпан, имот № 075004 - нива на „Омега Агро Инвест" ЕООД и имот № 075011 - нива на насл. на Кольо Желев Кънчев.

5. ИМОТ № 014063 в землището на с. Рупките, общ. Чирпан, с площ 4.275 дка, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: VIII-ма, имотът се намира в местността „СЕЛСКИТЕ ЛОЗЯ", при граници: имот № 014057 - нива на Кера Колева Колева, имот № 014033 - нива на наследниците на Кольо Нунев Комбаков, имот № 014064 - нива на Пенка Желева Танева и др., имот № 000109- полски път на Община Чирпан.

Пазарната стойност на този дял е 12 449.00 лв.

 

Всички допуснати до делба имоти са в землището на с.Рупките, общ.Чирпан, обл.Стара Загора.

 

ЗА УРАВНЯВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА получаващия Дял IІ Д.Т.Д. с ЕГН ********** и адрес: *** да заплати на получаващия Дял І З.Д.В. с ЕГН ********** и адрес: ***, със съдебен адрес:***, оф. 6- адв. Н. сумата в размер на 360, 60 / триста и шестдесет лева и шестдесет ст. / лв.

ОСЪЖДА получаващият Дял III Г.Т.Д. с ЕГН ********** и адрес: *** да заплати на получаващия Дял І З.Д.В. с ЕГН ********** и адрес: ***, със съдебен адрес:***, оф. 6- адв. Н. сумата в размер на 7.70 / седем лева и седемдесет ст. / лв.

На осн. чл. 355 изр. 1 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА Д.Т.Д. с п. а. и ЕГН да заплати на З.Д.В. с п. а. и ЕГН, направените по делото разноски в размер на 583.09 лв. съобразно стойността на получения дял.

         ОСЪЖДА Г.Т.Д. с п. а. и ЕГН да заплати на З.Д.В. с п. а. и ЕГН, направените по делото разноски в размер на  566.56 лв. съобразно стойността на получения дял.

Съгласно чл. 8 от ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА З.Д.В. с п. а. и ЕГН да заплати по сметка на РС Чирпан ДТ в размер на 952.34 / деветстотин петдесет и два лева и тридесет и четири ст. / лева.

ОСЪЖДА Г.Т.Д., с п. а. и ЕГН да заплати по сметка на РС Чирпан ДТ в размер на 483.84 / четиристотин осемдесет и три лева и осемдесет и четири ст. / лева.

ОСЪЖДА Д.Т.Дойков, с п. а. и ЕГН да заплати по сметка на РС Чирпан ДТ в размер на 497,96 / четиристотин деветдесет и седем лева и деветдесет и шест ст. / лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр. дело № 686/2016год. по описа на Районен съд гр. Чирпан.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес за присъстващите и от получаване на съобщението за не присъстващите пред ОС Стара Загора.

Протоколът се написа в с. з., което приключи в 10. 20 часа.

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                СЕКРЕТАР: