Р Е Ш Е Н И Е № 10

23. 02. 2018 год. гр. Чирпан

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд  Чирпан, втори състав

На 12. 02. 2018 год.

В публично заседание в състав:

                                         Председател: ТИХОМИР КОЛЕВ

 Секретар: МАРИЯ ХАЛАЧЕВА

 Сложи за разглеждане докладваното от  Районен съдия ТИХОМИР КОЛЕВ

 Гр. дело номер 861 по описа за 2017 година

 и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен e иск с правно основание чл. 127 ал. 2 от СК.

Ищецът изнася в исковата си молба, че с ответницата нямали сключен граждански брак. Запознали се през м. ноември 2016г., харесали се и станали близки приятели. В края на 2016г. отишли официално с неговите родители да я вземат от гр.Раковски с намерението да живеят на семейни начала в жилището на баща му в град Ч. на ул.“С“ № **. Съвместното им съжителство продължило до 13.11.2017г. и от него имали родено едно малолетно дете, Г. Д. П., роден на ***г. с ЕГН **********. И двамата нямали предишни бракове.

Изнася още в молбата си, че от началото на връзката им до 13.11.2017г. живели добре. Имали всички условия за едно щастливо семейство. Живеели в отделна стая, имали си кухня, тоалетна и баня в къщата, и макар да съжителствали и с родителите му и с неговите дядо и баба си били отделно семейство. Били си разпределили семейните задължения и всичко било наред. С помощта на родителите му имали достатъчно финансови средства за един нормален живот, а ответницата трябвало да се грижи за домакинската работа. На 18.09.2017г. им се родило детето. Заедно започнали да го отглеждат. Чувствал се щастлив и се стараел нищо да не им липсва. Твърди, че никога не бил упражнявал нито физическо, нито психическо насилие срещу ответницата. На 13.11.2017г. Н. *** да си подаде документи за майчинството и банковата карта. Същия ден тя не се прибрала в Чирпан. Вечерта се обадила по телефона и казала на ищеца, че няма да се връща повече при него. Искала си и детето. Опитал се да й обясни, че не вижда причина да се разделят при положение, че всичко между тях върви добре. Казал й, че държи на нея и я попитах за причината да ги напусне, но не получил смислен отговор. На нейното желание да вземе детето отговорил, че той също много го обича и че тя няма никакви условия да го отглежда сама в къщата на майка й.

Ищецът твърди още, че имал завършено основно образование. В момента отглеждал детето им с помощта на баща си и майка си. Майка му Т.И.К. работила на постоянен трудов договор в Поликлиниката Д-р Тошев“ – град Чирпан.  Получавала минималното за страната трудово възнаграждение. Тя ходела сутрин и следобед на работа, през останалото време била на негово разположение. Баща му Г. П. в момента не работел, но помагал като автомонтьор в различни сервизи и също получавал добри средства. Заявява, че хората го познавали като добър и трудолюбив младеж. Обезпечен бил от материална страна. Имал хубаво жилище в което да живее и да отглежда сина си - в град Ч. ул.“С“ № **. Жилището представлявало масивна сграда с четири стаи. Имали хубава баня и тоалетна, печки, телевизор, и обзавеждане.

Счита, че условията за отглеждане на сина му Г. Д. П. били много добри. Жилището, в което живеел било пригодено за отглеждането му. Имал си самостоятелна стая. Заявява, че е уверен, че притежава възможност да предостави на детето подходящи битови условия за отглеждане и възпитание. Майка му,  баща му, баба му и дядо му били около него и с голямо удоволствие помагали за отглеждането на внучето си. Като всеки родител и той искал най-доброто за сина си. Детето вече не се кърмило и той, ищецът, своевременно му осигурявал хумана, памперси, шишенца, биберони, дрешки. Спазвал режима на хранене, повиване, къпане. От друга страна неговата майка – Н. също искала да се грижи за сина си, но нямало къде. Къщата в която живеела в кв.“Секирово“ в град Раковски се помещавали  8 /осем/ човека. Майката на З., З., мъжа на майка й и шест деца на възраст от 5 до 18 години. Всички живели в една стая. Къщата им не била измазана, тоалетната им била вън на двора. Нямали елементарни хигиенни и битови условия. Част от живущите там имали кожни заболявания. Нямали работа и съответно единствените средства, които получавали били детските добавки и социални помощи.

Ищецът заявява, че бил много привързан към сина си и считал, че притежава необходимите родителски и възпитателски качества, гарантиращи интереса на детето за неговото правилно отглеждане и израстване. Предоставял му добри битови условия и домашен уют. Счита, че интересите му ще бъдат по – добре защитени ако той го отглежда и възпитава. Изявява желание и занапред да го възпитава и отглежда и да упражнява по отношения на него родителските права.

Имайки предвид възрастта на детето, моли съда да определи нормален за годините му режим на свиждане с майката. Също моли минимален размер на издръжка с оглед обстоятелствата, че поема всички разходи за ток, вода и др. консумативи, свързани с домакинството и  грижата изцяло за издръжката на детето.

При така изложената фактическа обстановка  за ищеца се породил правен интерес да предяви настоящия иск, като желае детето Г. Д. П., родено на ***г. с ЕГН ********** да живее при него, той да упражнява родителските права върху него. Тъй като с ответницата били разделени, не са в законен брак и не живели заедно, моли с решението си съда да определи не само при него да живее детето, но и той да упражнява родителските права.

Предвид гореизложеното моли съда, след доказване на твърдените от него обстоятелства да постанови решение, с което:

1. Да предостави упражняването на родителските права върху роденото малолетно дете Г. Д. П., роден на ***г*** с ЕГН ********** на него - Д.Г.П. ***, ЕГН **********.

2. Да определи за майката Н.З.Ф. режим на свиждане с детето Г. Д. П. всяка втора събота и неделя от месеца /без преспиване/ от 12.00 часа до 16.00 часа в събота и от 12.00 часа до 16.00 часа в неделя, и по 15 дни през лятото, които не съвпадат с платения му годишен отпуск.

             3. Да определи майката Н.З.Ф. да заплаща ежемесечна издръжка на малолетно дете Г. Д. П. в размер на 115 /сто и петнадесет/ лева месечно, считано от  влизане на решението в сила до настъпване на основание за прекратяване или промяна на размера й, ведно със законните лихви за всяка просрочена вноска, чрез мен неговия баща и законен представител Д.Г.П..

             4.Да постанови до навършване на пълнолетие детето Г. Д. П., ЕГН **********, да е с местоживеене на адреса на неговия баща и законен представител - Д.Г.П. ***.

Ответницата редовно призована, не се явява, не изпраща представител и не подава отговор в определения й за това срок. Същата не прави искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Исковата претенция е допустима и основателна, поради следните съображения:

Настоящото производство е образувано въз основа на ИМ от Д.Г.П., ЕГН **********,***, със съгласието на майка си Т.И.К., ЕГН ********** против Н.З.Ф., ЕГН ********** с адрес: ***, като претенцията на ищцовата страна е, съдът със съдебно решение да предостави упражняването на родителските права и задължения върху детето Г. Д. П., ЕГН ********** на ищеца, като определи местоживеенето на малолетното дете да бъде при техния баща.

В конкретния случай ищцовата страна претендира съдът да се произнесе със съдебно решение, като осъди ответника да заплаща на детето Г., чрез техния баща и ищец по делото Д.Г.П., със съгласието на майка си Т.И.К., месечна издръжка в размер на 115.00лв, считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства за изменяване или прекратяване на издръжката.

Следователно, в конкретния случай е предявен иск с правно основание чл. 127 ал. 2 от СК, а именно: ако родителите не постигнат споразумение по ал. 1, а именно не постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него, издръжката му, спорът се решава от РС по настоящият адрес на детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му, съгласно членове 59, 142, 143 и 144 от СК.

 Видно от представените по делото писмени доказателства, а именно препис – извлечение от акт за раждане по категоричен начин се установи, че родители на детето  Г. Д. П., са страните по делото –  Д.Г.П.  – баща и ищец по делото и Н.З.Ф. - майка и ответник по делото. Следователно от горното по категоричен начин се установява активната и пасивната легитимация на страните.

В настоящото производство следва да бъде установена годността на всеки един от родителите да полага адекватни грижи за детето. Като в тази връзка следва да бъде установена и изследвана социалната среда, която всеки един от тях би предложил за отглеждане на детето като пълноправен член на обществото, доходите и финансовите възможности на родителите, личните и моралните им качества, битовите условия, които всеки един от тях би предоставил за отглеждането и възпитанието на детето и всички тези елементи и фактори пречупени през призмата и интереса на детето.

В конкретния случай безспорно се установява, че детето  е от мъжки пол и към настоящия момент е на 4 месеца и 20 дни.

Тежестта на доказване на всички гореизложени обстоятелства и факти тежи на всяка една от страните, т. е. всяка една от страните следва да доказва родителския си капацитет и възможности.

 От представения социален доклад се установява, че към настоящия момент грижи за детето полагат неговия баща с помощта на своите родители. За детето се полагали адекватни грижи съобразени с възрастта му.

Съдът счита, че при определяне на местоживеенето на детето и упражняване на родителските права, а и при присъждане на първоначална издръжка, следва да се ръководи от интересите на детето и отчитайки при кой от двамата родители това дете би получило адекватни грижи за своето възпитание и отглеждане.

Видно от представените по делото писмени доказателства, а именно Препис – извлечение от Акт за раждане, и от разпитания в хода на производството свидетел, по категоричен начин се установи, че родители на детето  Г. Д. П., са страните по делото – Д.Г.П. - баща и ищец по делото и Н.З.Ф. – майка и ответник по делото. Следователно от горното по категоричен начин се установява активната и пасивната легитимация на страните.

В настоящото производство нито една от страните не представи убедителни писмени доказателства, относно наличието на трудово– правни отношения, а от там и получаване на трудови доходи. Не бяха представени писмени доказателства дали някой от страните е регистрирана от съответното Бюро по труда, въпреки предоставената им за това процесуална възможност.

Предвид гореизложеното съдът приема, че ответникът получава месечни доходи в размер на средната за страната работна заплата.

Съдът счита, че при определяне на местоживеенето на детето и упражняване на родителските права, а и при присъждане на първоначална издръжка, следва да се ръководи от интересите на детето и отчитайки при кой от двамата родители това дете би получило адекватни грижи за своето възпитание и отглеждане.

Решаващ критерий при определяне режима на мерките спрямо децата е интересът на детето. Интересът не като някакво субективно отношение, а като обективна категория. Съгласно Постановление № 1 от 1974 г. на Пленума на ВС интересът на детето следва да се преценява с оглед родителските качества, моралния облик на родителите, материално битовите условия, възраст и пол на децата, привързаност между деца и родители и между децата, възможността други лица да помагат при отглеждането и възпитанието на децата, социалната среда т. н.

Видно от събраните по делото писмени и гласни доказателства и след внимателен прочит на представения социален доклад от Д “ СП “ гр. Чирпан съдът счита, че материално- битовите условия при които живеят родителите на детето са  следните: бащата на детето живее при родителите си в къща, която се състои от 4 стаи, обзаведени според предназначението си с вещи, необходими за едно домакинство. За майката се знае само неофициално, че живее в  Р Кипър. 

В хода на производството се събраха достатъчно доказателства установяващи, че през време на фактическата раздяла реалните нужди на детето, ежедневни, ежеседмични и т. н. са задоволявани от бащата с помощта на неговата майка. Съдът счита, че същият е успял добре да се справи с отглеждането и възпитанието на детето. Горното се подкрепя от свидетелските показания на разпитаната по делото свидетелка, чийто показания съдът кредитира изцяло, тъй като същите са логични, почиват на личните й възприятия, непротиворечиви са, кореспондират си така също и с останалия събран по делото доказателствен материал / виж представения социален доклад от Д “ СП “ Чирпан  /.

След фактическата раздяла се установи, че грижи за отглеждането и възпитанието и на това дете, е полагал бащата с помощта на своята майка.

Няма данни на ответницата да е било пречено да осъществява лични контакти с детето  Г.. Не се доказа нито един конкретен случай при който майката да е искала детето, а бащата да е отказал да го даде или пък да е създал каквито и да било пречки за това.

Безспорно в случая следва да се отчете изключително ниската възраст на детето, касае се за дете от мъжки пол на възраст 4м.20дни, което предполага наличието от необходимост на майчини грижи, с оглед и безпомощното състояние на дете в такава ранна възраст.

Съдът счита, че в интерес на детето Г. е същото да живее при баща си, като счита, че по този начин най- добре ще бъдат защитени интересите на детето. Водим от горното съдът счита, че следва да постанови детето Г. да живее при баща си, както и да предостави на същият упражняването на родителските права върху него.

Предвид гореизложеното съдът счита, че следва да бъде определен подходящ режим на лични контакти на майката Н.З.Ф., с ЕГН ********** с детето Г. Д. П., с ЕГН **********, както следва: всяка втора събота и неделя от месеца /без преспиване/ от 12.00 часа до 16.00 часа в събота и от 12.00 часа до 16.00 часа в неделя, и по 15 дни през лятото, които не съвпадат с платения му годишен отпуск.

По отношение на претендираната издръжка:

Задължението за издържане на детето до навършване на пълнолетие възниква за родителите с факта на раждане на детето, като съгласно чл. 143, ал. 2 от СК, в сила от 01.10.2009 г., те дължат издръжка независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Конкретният размер на издръжката се определя от нуждите на детето и възможностите на родителите, които я дължат чл. 142, ал. 1 СК. Алинея втора на чл. 142 СК посочва, че минималният размер на издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на МРЗ, който съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316  от 20 ДЕКЕМВРИ 2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната в размер 510 лв.

Правото на детето да получи издръжка от своите родители е безусловно и е достатъчно наличието на качеството " ненавършило пълнолетие дете ". При новата нормативна уредба съдът не е обвързан от определени максимални размери и с оглед на конкретните доказателства по всяко дело за издръжка може да определи издръжка, която е в интерес на детето и съответства на доходите на родителя.

Съдът, като взе предвид възрастта на детето  Г. Д. П. – 4 месеца и 20 дни / виж Удостоверението за раждане /, възможностите на родителите, като взе предвид, че бащата полага грижи при отглеждането и възпитанието на детето,  и като се съобрази с нормативната уредба уреждаща режима на издръжката на ненавършили пълнолетие деца, счита, че месечно за детето Г. Д. П. са необходими и достатъчни 180,00 лв., от които 127,50 лв. следва да се поемат от майката. Останалата част от сумата, ведно с непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието, които трудно се оценяват в пари, следва да се поемат от бащата.

В хода на производството и на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК ищцовата страна направи искане съдът да постанови неприсъствено решение.

Съгласно чл. 238, ал. 1 и чл. 239 от ГПК, за да постанови неприсъствено решение следва да са налице следните предпоставки: Първо следва ответникът да не е представил в срок отговор на исковата молба, на второ място да не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, на трето място на страните следва да са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и на последно място искът вероятно да е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

Видно от нарочно определение от 30. 11. 2017 г. и приложеното съобщение- получено от ответната страна на 13. 12. 2017 г. и на 21.12.2017 г. се установява, че на ответната страна са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от не представянето в срок писмен отговор на исковата молба.

Видно от документите за ответната страна безспорно се установява, че на същата е разяснено обстоятелството, че при неявяване в първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждането на делото в нейно отсъствие може да бъде постановено неприсъствено решение по искане на ищеца.

В конкретния случай съдът счита, че искът вероятно е основателен с оглед посочените в ИМ обстоятелства и представените с нея писмени доказателства. Искът е вероятно основателен, тъй като наведените в ИМ факти обосновават в достатъчна степен основателността на исковата претенция, които факти се подкрепят и от представените с ИМ писмени доказателства.

Предвид изхода на производството, съдът счита, че следва да уважи и искането на ищцовата страна за присъждане на направените по делото разноски.

Водим от всичко гореизложено и на основание чл. 127 ал.2 от СК и чл. 238, ал. 1 от ГПК и чл. 239, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ГПК и чл. 235 от ГПК, съдът

Р  Е  Ш  И:

ПОСТАНОВЯВА, роденото от майка Н.З.  Ф. с ЕГН  **********, с адрес: ***,  и баща Д.Г.П., с ЕГН **********,*** дете  Г. Д. П., ЕГН ********** да живее при бащата, като ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето Г. Д. П. на бащата Д.Г.П. с посочено ЕГН, като ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката Н.З.  Ф. с детето както следва:  всяка втора събота и неделя от месеца /без преспиване/ от 12.00 часа до 16.00 часа в събота и от 12.00 часа до 16.00 часа в неделя, и по 15 дни през лятото, които не съвпадат с платения му годишен отпуск.

ОСЪЖДА Н.З.  Ф. с п.а. и ЕГН да заплаща на  Д.Г.П. с п.а. и ЕГН, действащ със съгласието на майка си Т.  И.К., като баща и законен представител на малолетното дете Г. Д. П. с п.а. и ЕГН месечна издръжка в размер на 127,50 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на основания за прекратяване или промяна на размера .

ОСЪЖДА  Н.З.  Ф.  с п. а. и ЕГН да заплати по сметка на РС Чирпан ДТ върху присъдената издръжка в размер на 183,60 лв.

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: