Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 7                                        09.02.2018 год.                             гр. Чирпан

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Чирпански районен съд, първи състав

 

На 06.02.2018 год.

 

В публично заседание в състав:

                                                     

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ДИНКОВ

                                                   

СЕКРЕТАР: МИЛЕНА ТАШЕВА

 

сложи за разглеждане докладваното от председателя Атанас Динков гр.дело № 838 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК във вр. с чл.537, ал.2 от ГПК.

Производството е образувано по искова молба от З.Н.Г. ***, ЕГН **********, с настоящ адрес: ***. Д. № 7, чрез адв. Д.П.Т. ***, с адрес за призоваване гр. Чирпан, бул. Г.Димитров № 26, к-с „Явор“, ет.2 против Ж.П.П. ***, ЕГН **********, Т.Т.Д. ***, ЕГН **********,***, ЕГН ********** и Т.Т. ***, ЕГН **********.

В ИМ се твърди, че на 05.02.2004г. ищецът З.Н.Г. закупил от Ж.П.П. ***, с ЕГН ********** правото на собственост върху следните недвижими имоти /земеделски земи/, находящи се в землището на село Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора, а именно: 1/ Нива в местността "Долен пясък" с площ от 1.450 (един дка, четиристотин и петдесет кв.м.), трета категория, съставляваща имот № 021001 (двадесет и една хиляди и едно) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 021002 на Пенка Пейчева Христозова, кад. № 000054 Полски път на Община Братя Даскалови, кад. № 000200 Населено място с.Черна гора и имот № 021123 Полски път на Община Бр.Даскалови и 2/ Нива в местността "Хаджи Колевия кл-нец" с площ от 5.525 (пет дка, петстотин двадесет и пет кв.м.), четвърта категория, съставляваща имот № 037054 (тридесет и седем хиляди петдесет и четири) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 037128 Полски път на Община Братя Даскалови, имот № 037053 на Делка Христова Иванова, имот № 037071 на н-ци на Кольо Дешков Шишев и имот № 037055 на Пенка Пейчева Христозова. Тази покупка била обективирана в нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти под № 50 т. I рег. № 517 дело 50 от 05.02.2004г. по описа на нотариус Люсиен Иванов № 090 на ПК и вписан при Служба по вписванията при ЧРС с вх. № 255, акт № 43, том I, дело 47/05.02.2004г.

От момента на закупуването на двата имота - 05.02.2004г. до края 2014г. ищецът З.Н.Г. обработвал лично и чрез други лица земите си. В началото на 2015г. поискал от Общинска служба по земеделие - Братя Даскалови да му издаде скици за двата имота, тъй като имал намерение да извърши замяна или продажба на трето лице. Сделката обаче не се осъществила, а скиците останали в него. В тях като собственик на имотите било посочено само неговото име - З.Н.Г. и били от дата 22.01.2015г. През 2017 година ищецът отишъл в село Черна гора да уреди наемни отношения по повод двата си имота и установил, че имотите били продадени втори път. Същият продавач Ж. Н.П. /първия ответник/ продал същите два имота на Т.Х. ***, ЕГН ********** на 11.02.2015г. с нотариален акт № 96 т.1 рег. № 642 дело 93/2015г. по описа на Нотариус Люсиен Иванов № 090 на НК и вписан в Служба по вписванията при ЧРС с вх. № 351. акт№ 168 дело 165 с дв.вх. № 350 от 11.02.2015г. Т.Х.Х. починал на 11.06.2015г. и втората, третия и четвъртата ответници били негови наследници, съответно дъщери и син. В ИМ се твърди, че втората продажба не породила транслативен ефект за втората, третия и четвъртата ответници, тъй като към момента на изповядване на втората продажба първият ответник - Ж. Н.П. не бил носител на правото на собственост. По време на втората продажба на 11.02.2015г. процесните имоти не били в патримониума на продавача, тъй като правото на собственост върху земеделските имоти е преминало в патримониума на ищеца още на 05.02.2004г. Ищецът основава правото си на собственост върху спорните имоти на договор за покупко-продажба, т. е. на производен способ за придобиване на вещни права. Правото на собственост било абсолютно субективно право, като в правната доктрина бил приет принципа, съгласно който собственикът притежава вещта /недвижим имот/ спрямо всички лица, които са носители на правоотношението по неговото право на собственост, т. е. всички други лица били длъжни да се въздържат от посегателства и въздействия върху недвижимия имот, предмет на това право. Респективно собственикът бил носител на правомощието да владее вещта и да си служи с нея спрямо всички други лица, както и на правомощието само той да се разпорежда с тази вещ. Следователно, несобственик не можел да се разпореди с един недвижим имот, не можел да я прехвърли на друго лице. което е проявление на двата основни принципа - че никой не може да даде това което няма, и че договорът между две лица не вредял на трето лице. Освен това актът на ищеца бил вписан в Службата по вписванията съгласно изискванията на чл.112 от ЗС. Съгласно константната практика на ВКС, с вписването на актовете по чл.112 от ЗС се целяло да се даде възможност на третите лица да узнаят за извършеното разпореждане с недвижимия имот и да се информират за собствеността. Само когато било предвидено изрично в закона, вписването имало и защитно действие. Това защитно действие влизало в сила при конкуренция на приобретатели. Чл. 113 от ЗС разрешавал тази конкуренция в полза на лицето, което първо е вписало акта си. Затова в случай, когато един недвижим имот е продаден втори път, то законодателят давал предимство на този, който пръв е вписал акта, с който е придобил собствеността. При продажба на единично определена вещ - недвижим имот който не принадлежи на продавача към момента на сключване на договора, правото на собственост не се прехвърляло от момента на сключване на договора и тази сделка била непротивопоставима на действителния към този момент собственик на имота. Точно защото договорът за продажба на чужда вещ не се признавал от закона за нищожен, в него били предвидени специални правила за уреждане отношенията между страните по такъв договор. Действителността на договора за продажба на чужд недвижим имот не означавало, че действителният му собственик е загубил правото си на собственост поради самия факт на сключването на договора и че не може да поиска възстановяването на своето владение. Приобретателят не можел да придобие повече права от своя праводател и щом последният не е бил собственик на имота, то и първият не бил станал негов собственик. Този резултат, обаче, не бил следствие не на нищожността на договора, а на обстоятелството, че действителният собственик не е загубил своите права.  В този смисъл била константната практика на ВКС - Решение № 15/15.01.1980г. по гр.д. № 2571/1979г. на I г.о. на ВКС, Решение № 514/18.06.2010г. по гр.д. № 1758/2009г. на III г.о. на ВКС, Решение № 507/01.07.1994г. по гр.д. № 381/1994г. на I г.о. на ВКС.

С оглед гореизложеното счита, че правото на собственост върху описаните по-горе имоти принадлежало само и единствено на ищеца З.Н.Г., но между него и ответниците съществувал спор, относно обема на правата им за собственост върху имотите, който спор не можели да разрешат, без санкцията на съда. Затова за ищеца възникнал правен интерес да установи със сила на присъдено нещо по отношение на Ж. Н.П., Т.Т.Д., М.Т.Х. и Т.Т.Х.-Н., че З.Н.Г., е собственик на процесните два имота, както и да се отмени втория нотариален акт № 96 т.1 рег. № 642 дело 93/2015г. Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на Ж.П.П., ЕГН **********, Т.Т.Д., ЕГН **********, М.Т.Х., ЕГН ********** и Т.Т.Х.-Н., че З.Н.Г., ЕГН ********** е собственик на следните недвижими имоти, а именно: 1/ Нива в местността "Долен пясък" с площ от 1.450 (един дка, четиристотин и петдесет кв.м.), трета категория, съставляваща имот № 021001 (двадесет и една хиляди и едно) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 021002 на Пенка Пейчева Христозова, кад. № 000054 Полски път на Община Братя Даскалови, кад. № 000200 Населено място с.Черна гора и имот № 021123 Полски път на Община Бр.Даскалови и 2/ Нива в местността "Хаджи Колевия кл-нец" с площ от 5.525 (пет дка, петстотин двадесет и пет кв.м.), четвърта категория, съставляваща имот № 037054 (тридесет и седем хиляди петдесет и четири) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 037128 Полски път на Община Братя Даскалови, имот № 037053 на Делка Христова Иванова, имот № 037071 на н-ци на Кольо Дешков Шишев и имот № 037055 на Пенка Пейчева Христозова, както и да отмени Нотариален акт № № 96 т.1 рег. № 642 дело 93/2015г. по описа на Нотариус Люсиен Иванов № 090 на НК и вписан в Служба по вписвания га при ЧРС с вх. № 351, акт№ 168 дело 165 с дв.вх. № 350 от 11.02.2015г. Претендира за направените по делото разноски.

В законоустановения срок не е постъпил отговор на исковата молба от ответниците.

В о.с.з. ищеца, чрез процесуалният си представител адв.Д.Т. поддържа предявения иск, като на основание чл.237, ал.1 от ГПК моли съда да постанови решение, основаващо се на признанието на иска от страна на ответниците.

 В о.с.з. ответниците молят съдът да се произнесе, съобразно направеното от тях признание на иска.

Съдът, като прецени по реда на чл.12 и чл.235 от ГПК събраните по делото и относими към разрешаване на спора доказателства във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Налице са всички предпоставки за произнасяне с решение по реда на чл.237, ал.1 от ГПК - ответниците по делото са признали иска, а ищеца моли съда да постанови решение, съобразно признанието на иска.

Спазени са и изискванията, установени в ал.3 на чл.237 от ГПК, а именно признатото право не противоречи на закона или добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда.

С оглед изложеното, предявеният установителен иск следва да бъде уважен, като на основание чл.237, ал.2 от ГПК, не е необходимо съдът да излага мотиви за това.

При този изход от спора, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят солидарно на ищеца, направените по делото съдебни и деловодни разноски, в размер на 351.41 лева, на осн.чл.78, ал.1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА за установено по отношение на Ж.П.П. ***, ЕГН **********, Т.Т.Д. ***, ЕГН **********,***, ЕГН ********** и Т.Т. ***, ЕГН **********, че З.Н.Г. ***, ЕГН **********, с настоящ адрес: ***. Д. № 7, представляван от адв. Д.П.Т. ***, с адрес за призоваване гр. Чирпан, бул. Г. Димитров № 26, к-с „Явор“, ет.2, е собственик на следните недвижими имоти: 1/ Нива в местността "Долен пясък" с площ от 1.450 (един дка, четиристотин и петдесет кв.м.), трета категория, съставляваща имот № 021001 (двадесет и една хиляди и едно) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 021002 на Пенка Пейчева Христозова, кад. № 000054 Полски път на Община Братя Даскалови, кад. № 000200 Населено място с.Черна гора и имот № 021123 Полски път на Община Бр.Даскалови и 2/ Нива в местността "Хаджи Колевия кл-нец" с площ от 5.525 (пет дка, петстотин двадесет и пет кв.м.), четвърта категория, съставляваща имот № 037054 (тридесет и седем хиляди петдесет и четири) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 037128 Полски път на Община Братя Даскалови, имот № 037053 на Делка Христова Иванова, имот № 037071 на н-ци на Кольо Дешков Шишев и имот № 037055 на Пенка Пейчева Христозова на осн.чл.124, ал.1 от ГПК.

ОТМЕНЯ нотариален акт № № 96 т.1 рег. № 642 дело 93/2015г. по описа на Нотариус Люсиен Иванов № 090 на НК и вписан в Служба по вписвания га при ЧРС с вх. № 351, акт№ 168 дело 165 с дв.вх. № 350 от 11.02.2015г. на осн.чл.537, ал.2 от ГПК.

ОСЪЖДА Ж.П.П., Т.Т.Д., М.Т.Х. и Т.Т.Х.-Н. с посочени адреси и ЕГН да заплатят солидарно на З.Н.Г. с посочен адрес и ЕГН направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 351.41 /триста петдесет и един лева и четиридесет и една ст. / лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: