Р Е Ш Е Н И Е № 7

06. 02. 2018 год. гр. Чирпан

В ИМЕТО НА НАРОДА

Чирпански районен съд, втори състав   

На 22. 01. 2018 год.

В публично заседание в състав:

                                                    

                                         Председател: ТИХОМИР К.

 

 Секретар:  МАРИЯ ХАЛАЧЕВА                                   

 Сложи за разглеждане докладваното от  Районен съдия ТИХОМИР К.

 Гр. дело номер 224 по описа за 2016 година.

 и за да се произнесе взе предвид следното:

Искът е за делба във фазата по допускане.

Ищците изнасят в исковата си молба, че с ответниците били наследници на С. Г.С. ***.Загора, починал 26.06.1935 г. След смъртта си наследодателят им оставил в наследство следните земеделски земи, находящи се в землището на с.Гита. общ.Чирпан, обл.Ст.Загора, а именно:

С решение № 59 от 18.05.1995 г. по пр. вх.№ 8859 от 13.03.1992 г. ОбС Земеделие гр.Чирпан е възстановила собствеността на наследодателя им върху следните земеделски земи:

1.   НИВА от 34.096 дка., четвърта категория, местност „САПЛИИСКИ БОЗАЛЪК " имот № 13005 по плана за земеразделяне, при граници: имот №13004 - нива на Иван Желев Милев, № 7 - пасище и мера на Кметство с.Гита, № 13006 -нива насл. на Митьо Иванов Денев и № 140 - полски път на Кметство с.Гита.

2.     ИЗП.  ЛИВАДА от 4.502 дка., трета категория, местност " САПЛИИСКИ ЛИВАДИ ",  имот № 15011, по плана за земеразделяне, при граници: имот № 15010 - изп.ливада насл. на Тоньо Иванов Ташев, № 393 - полски път на Кметство с. Гита, № 15012- изп.ливада на Миню Добрев Тонев и № 223 - полски път на Кметство с. Гита.

3. НИВА от 62.585 дка., четвърта категория, местност „ ДЕКОВА МОГИЛА", имот № 18001 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 22 -Залесена нива на Кметство с.Гита, № 214 - пасище, мера на Кметство с.Гита, № 18002 - нива насл. на Тоньо Добрев Станчев, № 18003 - нива на Митьо Цонев Милев, № 421 - полски път на Кметство с.Гита, № 426 — полски път на с.Гита, № 422 - истор. Паметник на Държавни обекти, № 426 - полски път на Кметство с. Гита и № 421 - полски път на Кметство с.Гита.

4.         НИВА от 41.001 дка., четвърта категория, местност „ АЗЖЕЛАРСКО" имот № 45035 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 45036 - нива насл. на Митю Танков Вълков, № 45007 - нива насл. на Жеко С. Цонев, № 45008- нива насл. на Къньо Тодоров Аврамов, № 45031- нива насл. на Недю Русев Беков, № 45034 - нива насл. на Иван Ганчев Кънчев, и № 164- полски път на с.Гита.

5.         НИВА от 50. 856 дка., пета категория, местност „ ВАСИЛЕВА МОГИЛА " , имот № 47050 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 123-полски път на с.Гита, № 240 - полски път на Кметство с.Гита, № 47051- нива наел. на Белчо Пенев Белчев и № 47049 - нива насл на Иван Иванов П..

6.    НИВА от 26. 305 дка., втора категория, местност „ КУБАКЛЮКА-ИЗТОК" , имот № 58008 по плана за земеразделяне, при граници: № 58007 – нива насл. на Кольо Ганчев Кисимов, № 346 - полски път на Кметство с. Гита, № 58009 -      нива насл. на Димо Александров Добрев, № 58015- нива насл. на Иван Бонев Иванов, № 58014 - нива на Неделчо Тончев Тонев, № 58013- нива на Пена Тодорова Генчева и № 58012 - нива на Деко Господинов Д..

С решение № 61 от 12.06.1995 г. по пр. № 8859 от 13.03.1992 г. ОбС Земеделие гр.Чирпан възстановила собствеността на наследодателя им в стари реални граници на следния имот:

1. НИВА от 4.760 дка., пета категория, местност „ ПАМУКЛУКА", имот № 80002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 177 - населено място, № 80001 - нива насл. на Киро С. Кирилов, № 42 - дере и № 342- дере.

С решение № 03.27 от 24.04.2001 г. по пр. № 8859 от 13.02.1992 г. ОбС Земеделие гр.Чирпан възстановила собствеността на наследодателя им върху:

1. ИЗОСТАВЕНА НИВА от 14. 136 дка., четвърта категория, местност „ АДИТЕ", имот № 000463 по плана на земеразделяне, при граници: имот № 000462- изоставена нива насл. на Цоньо Желев В.. № 000171 - полски път. № 000464- изоставена нива насл. на Вътьо Илчев Вътев, и № 000348 - полски път.

С решение № 03 от 17.07.2000 г. по Заявление вх.№ 0328 от 03.05.1999 г. на ОбС Земеделие гр.Чирпан възстановява правото на собственост на наследодателя им върху следната ГОРА: имот № 090001, с площ 14,996 дка., представляваща дървопроизводителна горска площ, находяща се в местност „НАСРЕЩНАТА КОРИЯ", при граници: имот № 090002- дървопроизв. пл. насл. на Гено Илчев Груев, землищна граница, № 90006 - дървопроизв. пл.МЗГ – ДЛ, № 90013 - кметство с. Гита и № 14037 - нива на основно училище.

С публично завещание том VII, № 33, р.39, нот.д. № 3/ 1935 г. от 16.01. 1935 г. наследодателят им С. Г.С. завещал на синът си Д. С. Г. починал 1975 г. на когото ищецът бил наследник следните земеделски земи:

1.НИВА от 4.900 дка,, в местност „БЕГЛИШКИ АРМАН", при граници: Слави Киров, Общински ниви, и Таню Стоянов.

2.НИВА от 9.200 дка., местност „БЕГЛИШКИ АРМАН", при граници: път, Слави Киров и Деню Добрев.

З.НИВА от 9.000 дка., местност „ ГЕРЕНЯ „ , при граници: път. Слави С.. Стойчо П..***,при граници Христо Киров. Иван Видев, Добри Станчев и Петко Георгиев.

5.НИВА от 3.500 дка., местност „ГЕРЕНЯ" , при граници: Киро Аврамов. Слави Киров и мера.

6.НИВА от 8.800 дка., местност АКБУНАР, при граници: Добри Ганчев. Иван Митров. Пеню Христов, Митър Тирев и път.

7.НИВА от 15.500 дка., местност „ДУШЕВИЯ БОЗАЛЪК", при граници: Киро Балев, Слави Г.Вълчанов, път,

8.НИВА от 4.400 дка., местност „ДО МОСТА", при граници: Слави С., път и река.

9.ЛЮЦЕРНОВА ЛИВАДА от 4.000 дка. „ В СЕЛО" - до двора, при граници: от всички страни собствен двор и лозе.

10.НИВА от 7.000 дка., местност „В СЕЛО" - до двора, при граници: река. собствен двор. и улица.

11.ЛОЗЕ от 1.000 дка., „ В СЕЛО" - до двора, при граници: път, и собствен двор и люцернова ливада.

12.Естествена ливада от 4.000 дка., местност „КАСАЛИЙСКИ ЧАИРИ". при граници: от две страни Добри Станчев и Слави Кирев.

13.НИВА от 4.000 дка., местност „КАСАЛИЙСКИ ЧАИРИ" ,при граници: Слави С., Тодор Кунев и река.

                Или общо завещаните земеделски земи били в размер на 80.500 дка.

Със същото завещание наследодателят им С. Г.С. завещал на дъщеря си Т. С.Г., починала 2001 г., на която наследник бил съделителя Н.Н.Н.:***, при граници: Наню Недев. Таню Стоянов и Белчо Цонев.

Тези земеделски земи описани по декари, местности и граници в завещанието били включени в общата делбена маса, /в решенията тези земеделски земи не били описани по същите местности, декари и граници, а били включени   общо като декари в признатите земеделски земи на името на наследодателя им /.

Тъй като не можели доброволно да се поделят, за ищецът възникнал правния интерес да потърси правата си по съдебен ред, поради което моли съда, след като докаже основателността на иска си, да постанови решение, с което да допусне делба на описаните по- горе недвижими имоти оставени в наследство от наследодателя им С. Г.С. и съобразно завещанието му.

Съгласно удостоверението за наследници съделителите имали следните наследствени квоти: Г./ Г.А.Я.-1/8 ид.ч,Д.Л./ Господинова/ А. - А. - 1 /8 ид.ч., М.Д.Г. - 1/8 ид.ч., Г.Д.Д. - 1/8 ид.ч., П.Н.А. - 1/8 ид. ч.,Н.Н.Н. - 1/8 ид.ч. и Л.Д.С. - 2/8 ид.ч.

Но съобразно завещанието Н.Н.Н. и П.Н.А., като наследници на Т. С.Н. следвало да получат по-голям дял 5 дка. от полагащият им се дял съобразно общите квоти.

Ищецът като наследник на Д. С. Г., съобразно завещанието следвало да получи 80.500 дка. в повече от общия дял съобразно квотите.

Общо земеделските земи оставени от общия ни наследодател, подробно описани по-горе били  в размер 238.242 дка. ниви. Твърди, че по завещание от тези ниви били завещани 90.500 дка. или за общо разпределение, съобразно посочените по-горе квоти оставали 152.742 дка.

На основание изложеното, съобразно признатите на общия наследодател земи и гори и оставеното от него завещание, моля съдът да допусне делба между съделителите

1.НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ при квоти, както следва: Г.А.Я. - 80 /1000 ид.ч., Д.Л.А. - А. - 80/1000 ид.ч., М.Д.Г. - 80/1000 ид.ч., Г.Д.Д. - 80/1000 ид.ч., Н.Н.Н. -  91/1000 ид.ч.,Л.Д.С. - 498/1000 ид.ч.

2. На ГОРАТА, при квоти, както следва: Г.А.Я. Ганев - 1/8 ид.ч., Д.Л.А.- А. - 1/8 ид.ч., М.Д.Г. - 1 /8 ид. ч., Г.Д.Д. - 1/8 ид.ч., Н.Н.Н. -- 1/8 ид.ч., Л.Д.С. - 2/8 ид.ч.

Ответниците Г.А.Я. , Д.Л.А. - А., М.Д.Г., редовно призовани, не се явяват не вземат становище по така предявения иск и не подават отговор в срок. Ответниците Г.Д.Д. за себе си и като настойник на М.Д.Г. се явява в с.з. и взема становище, чрез представянето в срок на отговор, същият оспорва изложеното в ИМ и поддържа отговора си. Ответникът Н.Н.Н. се явяват в с.з. и взема становище да се допуснат до делба недвижимите имоти посочени в ИМ.  

От събраните по делото писмени доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Твърди се от ищцовата страна, че по силата на „ Реституционния“ ЗСПЗЗ общо била възстановена земеделска земя, подробно посочена в исковата молба в размер на 238, 242дка ниви на наследодателя на страните С. Г.С., който починал на 27.06.1935г. и оставил за наследници: Д. Д. С.– съпруга – починала; Г. С. М.– дъщеря, починала и оставила за наследници: А. Г. Г.– син, починал и оставил за наследници: /Г./ Г.А.Я. – дъщеря и ответник по делото; В. Г. Г.– дъщеря на Г. С. М., починала и оставила за наследник Д.Л. Г.– нейна дъщеря и ответник по делото; Ж. С.Д. – дъщеря на С. Г.С. – починала и оставила за наследници: М.Д.Г. – дъщеря и ответник по делото и Г.Д.Д. – син и ответник по делото; Т. С.Н. – дъщеря на С. Г.С. – починала и оставила за наследници П.Н.А. / също починал, спрямо когото делото е прекратено - виж в тази насока съд. решение на РС Пловдив/ и Н.Н.Н. – син и ответник по делото; Д. С. Г. – син на С. Г.С. – починал и оставил за наследници Т. Д. Б.– съпруга – починала и син Л.Д.С. – ищец по делото.

За целта в хода на съдебното производство е приложена цялата административна преписка, развила се между наследниците на С. Г.С. и ПК Чирпан / тогава, понастоящем ОС Земеделие/. Действително, по делото са приложени две решения на ПК - №59 / 18.05.1995г. и № 61/ 12.06.1995г. и двете по преписка 8859/13.03.1992г. първото решение от които е постановено на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ, с което е признато правото на собственост на наследниците на С. Г.С. в нови реални граници. Второто от цитираните решения № 61 е с правно основание чл. 18ж ал.1 от ППЗСПЗЗ , т.е. възстановена е земеделска земя в стари реални граници.

Видно обаче, от приложеното по делото съдебно решение № 4 по гр.д. № 342/1998г по описа на РС Чирпан се установява, че с това съдебно решение, което е влязло в сила и няма данни да е било обжалвано, на осн.чл. 14 ал.8 във вр. с чл. 14 ал.7а и чл. 14 ал.3 от ЗСПЗЗ съдът е отменил Решение № 3.89 от 27.01.1998г на ПК Чирпан като незаконосъобрзно, като вместо това е изменил цитираните по-горе две на брой решения на ПК Чирпан - №59 и 61 от 1995г и двете по преписка с изх.№ 8859/13.03.1992г., като на основание публично завещание цитираното и в ИМ по настоящото дело на Чирпански околийски съдия е възстановил собствеността върху 80.500дка земеделски земи, предмет на това завещание, находящи се в землището на с. Гита, на наследниците на Д. С. Г., починал през 1975г. вместо на наследниците на С. Г.С. , починал през 1935г.. По същество с това съдебно решение са изменени двете решения на ПК №59 и 61 от 1995г. без обаче съдът да посочва нови реални или стари реални / възстановими/ граници на имотите, които е следвало да бъдат възстановени на наследниците на Д. С. Г.. То това не е било и в правомощията на съда. Следвало е това да бъде сторено от ПК Чирпан. В тази насока съдът счита, че следва да посочи, че не възприема за сериозни твърденията на ПК Чирпан, че не можело да бъде променен плана за земеразделяне и същият можело да бъде променен единствено по реда на Параграф 4к ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съответно с т.4 и т.5 от същия. Това е така, защото са съществували и други правни възможности а именно, евентуалните собствениците да бъдат обезщетени по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, какъвто е случая с представеното и прието по делото Решение № 3.27 от 2001г. по същата преписка № 8859/1992г., което Решение е постановено от ПК именно в изпълнение на друго съдебно решение, също прието по делото – Решение №40/1997г. на РС Чирпан.

Следователно, от гореизложеното по отношение на двете цитирани решения на ПК съответно № 59 и № 61 и двете от 1995г. съдът приема, че за „възстановените „ с тях земеделски имоти по същество не е приключила административната процедура развиваща се пред държавен орган какъвто е ПК, понастоящем ОС Земеделие – Чирпан. Това разсъждение на съда се подкрепя и от приложеното и прието като писмено доказателство по делото Протоколно решение № 7в от 19.03.1998г по същата преписка № 8859/13.03.1992г., от което се установява, че впоследствие след цитираните по-горе две решения № 59 и № 61 от 1995г. ПК отново възстановява земеделски земи в размер на 235,800 дка на името на С. Г.С. като ноторно известно е, че последващото решение по същество отменя предходните.

Следва да се отбележи, че възстановяването на земеделските имоти се осъществява с влязли в сила Решение на ПК / сега ОС “ ЗГ “/ по см. на чл.14,ал.1 от ЗСПЗЗ, респективно по чл.27 от ППЗСПЗЗ, които решения имат конститутивен ефект.С тези именно решения възниква правното качество обект на собствеността и индивидуализация на конкретния имот, по граници, в чиято същност се изразява и конститутивното действие. В този смисъл са разясненията, дадени в ТР № 1/1997 г., т. 1 на ВКС - ОСГК, което е задължително за съдилищата, на основание норми предвидени в ЗСВ. Изрично в посоченото Тълкувателно решение се посочва, че С посочените разпоредби законодателят е обусловил собствеността върху земеделските земи от факта на възстановяването им в реални граници. То се осъществява с решение на общинската поземлена комисия на основание чл. 14, ал. 1 от ЗСПЗЗ. С решение, по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСП33 общинската поземлена комисия възстановява собствеността в съществуващи или възстановими на терена стари реални граници. С решение по чл. 27, ал. 1 от ППЗСПЗЗ комисията възстановява собствеността в нови реални граници с план за земеразделяне.

Възстановяването се отнася както за кооперираните, така и за одържавените земи. След реалната им индивидуализация се възстановява собствеността на гражданите и отпадат правата на държавата върху тези земи. Конститутивният ефект на възстановяването е очевиден при земи, чиито граници са напълно изменени или заличени вследствие природни фактори или човешки действия. Тяхното реално възстановяване се извършва с решението на поземлената комисия.

По разбиране на настоящият състав правото на съдебна делба е обусловено от основния правопораждащ юридически факт - наличието на съсобственост. Решението на поземлената комисия по ЗСПЗЗ е административен акт с конститутивно действие, чиято материална доказателствена сила може да бъде зачетена само доколкото този акт е валидно постановен и окончателен и е завършена предвидената в Закона процедура. Решаващият съд е длъжен да направи преценката за това

В случая следва да се има предвид и, че индивидуализирането на земеделските земи, включени в кооперативните организации, с което са били премахнати реалните им граници, се определя с посочване на тези реални граници в решението на поземлената комисия, като необходим правен акт за определяне на тези реални граници и едновременно с това юридически факт с гражданскоправно действие. С решението на поземлената комисия възниква правното качество на обекта на собствеността - индивидуализация и затова то има конститутивно действие. Това се отнася и за двата вида решения за определяне на реалните граници на земеделските земи - решенията по чл. 18ж, ал. 1 и по чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Действието на решението на комисията е еднакво независимо от различието в способа за определяне на реалните граници - чрез възстановяване на старите реални граници или определяне на нови граници с план за земеразделяне.

В заключение съдът счита, че следва да отхвърли иска за допускане на делба на земеделските имоти по Решение № 59 от 18.05.1995г. и Решение № 61/12.06.1995г и двете по преписка с изх.№ 8859/13.03.1992г. както следва:

1. НИВА от 34.096 дка., четвърта категория, местност „САПЛИЙСКИ БОЗАЛЪК”, имот № 13005 по плана за земеразделяне, при граници: имот №13004 - нива на Иван Желев Милев, № 7 – пасище и мера на Кметство с.Гита, №13006 – нива насл. на Митьо Иванов Денев и № 140 – полски път на Кметство с.Гита.

2. ИЗП. ЛИВАДА от 4.502 дка., трета категория, местност „САПЛИЙСКИ ЛИВАДИ”, имот № 15011, по плана за земеразделяне, при граници: имот № 15010 – изп.ливада насл. на Тоньо Иванов Ташев, № 393 – полски път на Кметство с.Гита, № 15012 – изп. ливада на Миню Добрев Тонев и №223 – полски път на Кметство с.Гита.

 3. НИВА от 62.585 дка., четвърта категория, местност „ДЕКОВА МОГИЛА”, имот № 18001 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 22 – Залесена нива на Кметство с.Гита, № 214 – пасище, мера на Кметство с.Гита, №18002 – нива насл. на Тоньо Добрев Станчев, № 18003 – нива на Митьо Цонев Милев, № 421 – полски път на Кметство с.Гита, № 426 – полски път на с.Гита,№ 422 – истор. Паметник на Държавни обекти, № 426 – полски път на Кметство с. Гита  и № 421  – полски път на Кметство с.Гита.

4. НИВА от 41.001 дка., четвърта категория, местност „АЗЖЕЛАРСКО”, имот № 45035 по плана за земеразделяне ,при граници: имот № 45036 – нива насл. на Митю Танков Вълков, № 45007 – нива насл. на Жеко С. Цонев, № 45008 – нива насл. на Къньо Тодоров Аврамов, № 45031 – нива насл. на Недю Русев Беков, № 45034 – вива насл. на Иван Ганчев Кънчев, и № 164 – полски път на с.Гита.

5. НИВА от 50.856 дка., пета категория, местност „ВАСИЛЕВА МОГИЛА”, имот № 47050 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 123 – полски път на с.Гита, № 240 – полски път на Кметство с.Гита, № 47051 – нива насл. на Белчо Пенев Белчев и № 47049 – нива насл  на Иван Иванов П..

6. НИВА от 26.305 дка., втора категория, местност „КУБАКЛЮКА – ИЗТОК”, имот № 58008 по плана за земеразделяне, при граници: № 58007 – нива насл. на Кольо Ганчев Кисимов, № 346 – полски път на Кметство с.Гита, № 58009 – нива  насл. на Димо Александров Добрев, № 58015 –нива насл. на Иван Бонев Иванов, № 58014 – нива на Неделчо Тончев Тонев, № 58013 – нива на Пена Тодорова Генчева и № 58012 – нива на Деко Господинов Д. на наследниците на С. Г.С., б.ж. на с.Гита.

7. НИВА от 4.760 дка., пета категория, местност „ ПАМУКЛУКА", имот № 80002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 177 - населено място, № 80001 - нива насл. на Киро С. Кирилов, № 42 - дере и № 342- дере.

От гореизложеното и като аргумент на противно съдът счита, че следва да допусне до съдебна делба земеделски имот, възстановен по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ с Решение № 03.27 от 24.04.2001 г. на ПК Чирпан по пр. № 8859 от 13.02.1992 г  както следва:

1. ИЗОСТАВЕНА НИВА от 14.136 дка., четвърта категория, местност „АДИТЕ”, имот № 000463 по плана на земеразделяне, при граници: имот  № 000462- изоставена нива насл. на Цоньо Желев В., № 000171 – полски път, № 000464- изоставена нива насл. на Втьо Илчев Вътев, и № 000348 – полски път на наследниците на С. Г.С., б.ж. на с.Гита, за който недвижим имот съдът приема че е завършена процедурата по възстановяване, в случая обезщетяване със земеделски имоти и страните, като наследници на С. Г.С. са станали съсобственици. По отношение на претенцията за наличието на завещание в полза на двама от съделителите, то съдът счита, че не следва да уголемява дела на някой от тях, тъй като това вече е било сторено с цитираното по-горе съдебно решение № 40/1999г по описа на РС Чирпан в което производство е бил обсъден въпроса за представеното завещание.

Що се касае до искането за допускане на съдебна делба на земи от горския фонд, възстановени с Решение № 03 от 17.07.2000 г. по Заявление вх.№ 0328 от 03.05.1999 г. съдът счита, че няма пречки да бъде допусната делбата, тъй като действително, страните са съсобственици по силата на завършената реституция на следния недвижим имот: – ГОРА, имот № 090001, с площ 14,996 дка. представляваща дървопроизводителна горска площ, находяща се в местност  „НАСРЕЩНАТА КОРИЯ”, при граници: имот № 090002- дървопроизв. пл.  насл. на Гено Илчев Груев, землищна граница, № 90006 – дървопроизв. пл.МЗГ – ДЛ, № 90013 – кметство с. Гита и № 14037 – нива на основно училище.

Следователно от всичко гореизложено и съгласно нормата на чл. 91а от ЗН, а именно,че имотите които се “ реституират “ по смисъла на ЗСПЗЗ се смятат за новооткрито наследство по см. на чл. 1 от ЗН и чл. 5, ал. 1 от ЗН и чл.9,ал.1 от ЗН, съдът счита, че следва процесните недвижими имоти, както земеделските имоти, така и гората да бъдат допуснати до делба, при следните квоти:  за ищеца Л.Д.С. - 2/ 8 ид. части,  за ответника Н.Н.Н. -2/ 8 ид. части,  за всички останали съделители – Г. /Г.А.Я., Д.Л. /Господинова/ А. – А., М.Д.Г. и Г.Д.Д. по 1/ 8 ид. част за всеки един от тях.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 344, ал. 1 от ГПК чл. 235 от ГПК и чл.259,ал.1 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И     :

ДОПУСКА съдебна делба между Л.Д.С.,***2, ЕГН **********, със съдебен адрес: *** – адв. А.Н.Н., Н.Н. ***, ЕГН **********, Г. /Г.А.Я.,***, ЕГН **********, Д.Л. /Господинова/ А. – А. ***, ЕГН **********, М.Д.Г. ***, ЕГН **********, чрез временния й настойник Г.Д. ***, ЕГН ********** назначен за временен настойник с Протокол от 07.10.2013г. на Органа по настойничество и попечителство – Община Ст.Загора, Г.Д. ***, ЕГН ********** върху следните недвижими земеделски имоти: ИЗОСТАВЕНА НИВА от 14.136 дка., четвърта категория, местност „АДИТЕ”, имот № 000463 по плана на земеразделяне на с. Гита,общ Чирпан, обл. Стара Загора, при граници: имот № 000462- изоставена нива насл. на Цоньо Желев В., № 000171 – полски път, № 000464- изоставена нива насл. на Вътьо Илчев Вътев, и № 000348 – полски път на с. Гита при квоти: за ищеца Л.Д.С. - 2/ 8 ид. части,  за ответника Н.Н.Н. -2/ 8 ид. части,  за всички останали съделители – Г. /Г.А.Я., Д.Л. /Господинова/ А. – А., М.Д.Г. и Г.Д.Д. по 1/ 8 ид. част за всеки един от тях;

- както и върху следния недвижим имот, представляващ гора от горския фонд в землището на с. Гита,общ Чирпан, обл. Стара Загора, а именно, имот № 090001, с площ 14,996 дка. представляваща дървопроизводителна горска площ, находяща се в местност  „НАСРЕЩНАТА КОРИЯ”, при граници: имот № 090002- дървопроизв. пл.  насл. на Гено Илчев Груев, землищна граница, № 90006 – дървопроизв. пл.МЗГ – ДЛ, № 90013 – кметство с. Гита и № 14037 – нива на основно училище, при квоти: за ищеца Л.Д.С. - 2/ 8 ид. части,  за ответника Н.Н.Н. -2/ 8 ид. части, за всички останали съделители – Г. /Г.А.Я., Д.Л. /Господинова/ А. – А., М.Д.Г. и Г.Д.Д. по 1/ 8 ид. част за всеки един от тях, като ОТХВЪРЛЯ  иска в останалата му част за допускане на съдебна делба върху следните недвижими земеделски имоти:

1. НИВА от 34.096 дка., четвърта категория, местност „САПЛИЙСКИ БОЗАЛЪК”, имот № 13005 по плана за земеразделяне, при граници: имот №13004 - нива на Иван Желев Милев, № 7 – пасище и мера на Кметство с.Гита, №13006 – нива насл. на Митьо Иванов Денев и № 140 – полски път на Кметство с.Гита.

2. ИЗП. ЛИВАДА от 4.502 дка., трета категория, местност „САПЛИЙСКИ ЛИВАДИ”, имот № 15011, по плана за земеразделяне, при граници: имот № 15010 – изп.ливада насл. на Тоньо Иванов Ташев, № 393 – полски път на Кметство с.Гита, № 15012 – изп. ливада на Миню Добрев Тонев и №223 – полски път на Кметство с.Гита.

 3. НИВА от 62.585 дка., четвърта категория, местност „ДЕКОВА МОГИЛА”, имот № 18001 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 22 – Залесена нива на Кметство с.Гита, № 214 – пасище, мера на Кметство с.Гита, №18002 – нива насл. на Тоньо Добрев Станчев, № 18003 – нива на Митьо Цонев Милев, № 421 – полски път на Кметство с.Гита, № 426 – полски път на с.Гита,№ 422 – истор. Паметник на Държавни обекти, № 426 – полски път на Кметство с. Гита  и № 421  – полски път на Кметство с.Гита.

4. НИВА от 41.001 дка., четвърта категория, местност „АЗЖЕЛАРСКО”, имот № 45035 по плана за земеразделяне ,при граници: имот № 45036 – нива насл. на Митю Танков Вълков, № 45007 – нива насл. на Жеко С. Цонев, № 45008 – нива насл. на Къньо Тодоров Аврамов, № 45031 – нива насл. на Недю Русев Беков, № 45034 – вива насл. на Иван Ганчев Кънчев, и № 164 – полски път на с.Гита.

5. НИВА от 50.856 дка., пета категория, местност „ВАСИЛЕВА МОГИЛА”, имот № 47050 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 123 – полски път на с.Гита, № 240 – полски път на Кметство с.Гита, № 47051 – нива насл. на Белчо Пенев Белчев и № 47049 – нива насл  на Иван Иванов П..

6. НИВА от 26.305 дка., втора категория, местност „КУБАКЛЮКА – ИЗТОК”, имот № 58008 по плана за земеразделяне, при граници: № 58007 – нива насл. на Кольо Ганчев Кисимов, № 346 – полски път на Кметство с.Гита, № 58009 – нива  насл. на Димо Александров Добрев, № 58015 –нива насл. на Иван Бонев Иванов, № 58014 – нива на Неделчо Тончев Тонев, № 58013 – нива на Пена Тодорова Генчева и № 58012 – нива на Деко Господинов Д. на наследниците на С. Г.С., б.ж. на с.Гита.

7. НИВА от 4.760 дка., пета категория, местност „ ПАМУКЛУКА", имот № 80002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 177 - населено място, № 80001 - нива насл. на Киро С. Кирилов, № 42 - дере и № 342- дере, всички находящи се в землището на село Гита, общ. Чирпан,обл. Стара Загора, като неоснователен и недоказан.

След влизане на решението в сила да се назначи вещо лице лицензиран експерт оценител- Марийка Г. Петкова от гр. Чирпан, което след като се запознае с материалите по делото и извърши оглед на процесните недвижими имоти, да даде отговор на следния въпрос 1. Каква е пазарната цена на допуснатите до делба недвижими имоти ?

След влизане на решението в сила да се назначи вещо лице техник- геодезист Генка Андонова Крушева от гр. Чирпан, което след като се запознае с материалите по делото и извърши оглед на процесните недвижими имоти, да даде отговор на следните въпроси: 1. Поделяеми ли са така допуснатите до делба недвижими имоти? 2. Възможно ли е, съобразно квотите при които е допусната делбата, да бъдат образувани равностойни реални дялове за всеки един от съделителите или по колена, ако да, да изготви проект за разделителен протокол, придружен със скици на недвижимите земеделски имоти ?

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд- Стара Загора.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: