Районен съд - Чирпан
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 752/2016 Делба П.Ж.Т. В.Ж.П.,
АГРОЗЛАТЕКС ООД
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 28.8.2017г.
2 Гражданско дело No 248/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.Д.Т. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 17.8.2017г.
В законна сила на 13.9.2017г.
3 Гражданско дело No 344/2017 Искове по СК - издръжка, изменение А.И.К. Р.П.П. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 11.8.2017г.
В законна сила на 13.9.2017г.
4 Гражданско дело No 507/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Й.Н.Й. Е.И.М. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 21.8.2017г.
В законна сила на 31.8.2017г.