МОТИВИ ПО НОХД № 237/ 2017 г. по описа на РС Чирпан

Обвинението е против подсъдимият А.С.И. -59г., роден на ***г***.Загора, живее в с. О, обл. Ст.З., ул. Ш. № **, български гражданин, с начално образование, не работи, разведен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 01-30.06.2016г. в землището на с. Оризово, обл. Стара Загора в условията на продължавано престъпление е извършил следните деяния:

през м.06.2016г. в землището на с. Оризово, обл. Стара Загора, без редовно писмено позволително е сякъл и извозил от горския фонд: отдел 195 подотдел „З", 4 пространствени куб. м. дървета „цер" на стойност 172,80 лева

през м.06.2016г. в землището на с. Оризово, обл. Стара Загора, без редовно писмено позволително е сякъл и извозил от горския фонд: отдел 195 подотдел „З", 3 пространствени куб. м. дървета „цер" на стойност 129,60 лева

през м.06.2016г. в землището на с. Оризово, обл. Стара Загора, без редовно писмено позволително е сякъл и извозил от горския фонд: отдел 195 подотдел „З", 1 пространствен куб. м. дървета „цер" на стойност 43,20 лева, всички дървета на обща стойност 345,60 лева, поради което и на основание чл. 235, ал. 1, предложения 1 и 5 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.

Подсъдимият се признава за виновен по предявеното му обвинение. Относно вида и размера на наказанието подсъдимия взема становище, чрез процесуалния си представител, който поддържа алтернативното предложение, направено от представителя на РП Чирпан за налагане на наказание пробация.

Производството се разгледа по реда на глава ХХVІІ от НПК, в частност по реда на чл. 372, ал. 4 от НПК.

Представителят на обвинителната власт поддържа предявеното на подсъдимия обвинение и моли съда да му наложи наказание единствено и само при наличието на смекчаващи вината обстоятелства, над предвидения в Закона минимум, като при приложението на чл. 58а ал. 1 от НК от така определеното наказание се приспадне 1/ 3.

Моли, на осн. чл. 66 ал. 1 от НК изтърпяването на така определеното наказание да се отложи с изпитателен срок от 3 години, както и да му бъде наложена глоба малко над минималния размер. Алтернативно предлага да му бъде наложено наказание пробация.

От събраните по делото и приобщени към доказателствения материал по реда на 283 от НПК и чл. 372, ал. 4 от НПК доказателства, събрани в хода на досъдебното и съдебното производство: АУАН № С:ИО6А № 000078/ 03.11.2016г., АУАН № С:ИО6А № 000077/ 03.11.2016г., АУАН № С:ИО6А № 000071/ 03.11.2016г., АУАН № С:ИО6А № 000082/ 03.11.2016г., протокол за разпит на обвиняем, декларация за СМИС, справка за съдимост № 143/ 15.03.2017г. на РС Чирпан, характеристична справка, протоколи за разпит на свидетели, СОЕ, писмо с изх.№ 0862/20.03.2017г. от РДГ – Ст.Загора ведно с приложените към него 2бр. АУАН и 2бр. НП, писмо с изх.№ 0998/11.04.2017г. от РДГ – Ст.Загора ведно с приложените към него 4бр. АУАН и 2бр. НП, справка за съдимост № 302/ 19.06.2017г. на РС Чирпан и от направените самопризнания на подсъдимия, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият А.С.И. ***.

Подсъдимият И.  е осъждан за престъпления от общ характер, както следва:

1. С Присъда № 123/02.12.1975 г. по НОХД № 106/75 г. по описа на РС-Чирпан за извършено през м.06/07.1975 г. престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 и 5, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК е осъден на една година лишаване от свобода. Реабилитиран по право на 12.12.1984 г.

2. С Присъда № 33/30.10.1997г. по НОХД № 22/97г. по описа на РС-Чирпан за извършено на 03/04.08.1996 г. престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 и 5 от НК е осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода. На осн. чл.66 от НК е отложено изтърпяването с изпитателен срок от три години. Присъдата е влязла в сила на 13. 11.1997 г.

3. С Присъда № 28/29.12.2009г. по НОХД № 346/2009г. по описа на РС-Чирпан за извършено през м. октомври 2009г.  престъпление по чл. 235 ал. 1 от НК при приложението на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б“ от НК е осъден на пробация при следните пробационни мерки: 8 месеца задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на полаганите подписи 3 пъти седмично; 8 месеца периодични срещи с пробационен служител. Присъдата е влязла в сила на 13.01.2010г.

Подсъдимият А.С.И. към м. 06.2016г. бил безработен. На неустановена дата през горепосочения месец решил да отиде да насече дърва от намиращата се в землището на с. Оризово местност „Емилика“. Същия отпътувал от дома си в с. Оризово управлявайки кон и каруца, като носел със себе си и машинка за рязане на дърва. Придвижвайки се достигнал до място в местността представляващо ДГФ отдел 195 подотдел “З“. Подсъдимият И. отсякъл и извозил до дома си в с. Оризово дървета от вида „цер“, същото място посетил след дни в рамките на горепосочения месец още два пъти като отново отсякъл и извозил до дома си дървета от същия вид. Подсъдимият И. познавал свидетелят С. Н. А.от с. Оризово. През м. 06.2016г. на неустановена дата свидетелят А. срещнал подсъдимият И. и го помолил да му докара дърва. Подсъдимият И. се съгласил и отново с кон и каруца посетил местността „Емилика“ отдел 195 подотдел “З“ от ДГФ, от където насякъл дървета от дървесен вид “цер“ и ги откарал до дома на свидетелят А.

Отново през м.06.2016г. по молба на свидетелят В. А. А.от с. Оризово и срещу договорка, че А.ще поправи покрив на дома му, подсъдимият И. отишъл до местноста „Емилика“ за пореден път с кон и каруца, откъдето насякъл дървета от дървесен вид“цер“ и ги откарал в дома на свидетелят Андреев. Дърветата подсъдимият отсякъл от същото място, от където вече бил сякъл дърва- а именно отдел 195 подотдел „з“ от ДГФ.

На 03.11.2016г. свидетелят В. И. Д.–служител при РУ Чирпан съвместно със свидетеля В. Б.С.-горски надзирател при ДГС Чирпан посетили дома на подсъдимият И.. Последният отсъствал от дома си, там бил свидетелят Стоян Александров И.-син на подсъдимия. Свидетелите Димитров и С.  установили, че в двора има дървета от дървесен вид“цер“ в количество 4 пр. куб. м. По дърветата липсвала поставена контролна горска марка. На същата дата при извършена проверка в дома на свидетелят А. било установено наличие на дърва от вида „цер“ в количество 3 пр. куб. м. Отново на дата 03.11.2016г. при посещение в дома на свидетелят А.били открити дървета от дървесен вид „цер“ в количество от 1 пр. куб. м.

Във връзка с така констатираните нарушения по ЗГ по отношение намерените в дома на подсъдимия дървета бил съставен Акт № 000076 срещу Стоян Александров И. за съхранение на същите –нарушение по чл. 213 ал.1 т.2 от ЗГ и Акт № 000077 за допуснато нарушение по чл.213 ал.1 т.1 от ЗГ. По повод на така съставените актове било издадено Наказателно постановление №464/2017г., с което на Стоян И. било наложено наказание „глоба“ за съхранение на дървесина немаркирана с КГМ и Наказателно постановление № 465/2017г. с което му било наложено наказание „глоба“ за съхранение на дървесина непридружена с превозен билет.

По отношение намерените в дома на свидетелят А.дървета бил съставен на същия Акт № 000081 за допуснато нарушение по чл. 213 ал.1 т.1 от ЗГ и Акт № 000082 за допуснато нарушение по чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ. По повод на така съставените актове било издадено Наказателно постановление № 468/2017г., с което му била наложено наказание „глоба“ за съхранение на дървесина немаркирана с КГМ и Наказателно постановление № 469/2017г. с което му било наложено наказание „глоба“ за съхранение на дървесина непридружена с превозен билет.

Така в резултат на проведени ОИМ подсъдимият А.С.И. бил установен като извършител на престъпното деяние. 

Видно от Заключението по изготвената съдебно-оценителна експертиза е, че общата стойност  на дърветата отсечени и извозени от отдел 195 подотдел „З“ на ДГФ  от дървесен вид „цер“ е 345,60 лв.

По описания начин от обективна и субективна страна подсъдимият е осъществил престъпния състав на чл. 235, ал. 1, предл. 1 и 5 от НК – като през м.06.2016г.  в землището на с. Оризово, обл. Стара Загора,  без редовно писмено позволително, е сякъл и извозил от горския фонд – отдел 195 подотдел „З“, 8 пространствени куб. м. дървета „цер“ на обща стойност 345,60 лева.

Предвид обстоятелството, че подсъдимият И. е осъществил три деяния, осъществяващи поотделно признаците на състав на едно и също престъпление, които деяния са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, следва да се квалифицират като едно продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал.  1  от НК и пълната квалификация на деянието следва да бъде по чл. 235, ал. 1, предл. 1 и 5 от НК, по който текст съдът го призна за виновен.

От субективна страна престъпното деяние е извършено от подсъдимия, при пряк умисъл, тъй като е съзнавал обществено- опасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на обществено- опасните последици от престъпното деяние.

При определяне вида и размера на наказанието, съдът се съобрази с двата основни принципа на наказателно- правната ни система, а именно принципа на законоустановеност и принципа на индивидуализация на наложеното наказание.

Съгласно първия принцип на наказателно- правната ни система в специалния текст на чл. 235 ал. 1 от НК, се предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години и глоба от 1 000 до 20 000 лв.

При индивидуализация на наложеното наказание, съдът се съобрази с обществената опасност на деянието и дееца, мотивите за извършване на престъплението, степента и формата на вината, както и всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства по смисъла на Закона.

Като смекчаващи вината обстоятелства, съдът взе предвид добрите характеристични данни, самокритичността на дееца към извършеното от него престъпно деяние и съдействието на органите на досъдебното и съдебното следствие, а като отегчаващи вината обстоятелства взе предвид предишните осъждания на подсъдимия.

Предвид тези обстоятелства, съдът счита, че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, поради което наложи на подсъдимия наказание при условията на 58а, ал. 1 от НК в размер на една година лишаване от свобода и глоба в размер на 1000/хиляда/ лева.

На основание чл. 66 ал.1 от НК съдът счита, че следва да отложи изтърпяването на така наложеното на подсъдимия А.С.И. наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила, а възпитателната работа с подсъдимия А.С.И. следва да се възложи на ПИ при РУ Чирпан, отговарящ за населеното място, където живее.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът счита, че следва да възложи направените по делото разноски върху подсъдимия.

Съдът счита, че така определеното и наложено на подсъдимия наказание ще постигне целите на наказанието визирани в чл. 36, ал. 1 от НК, при строго съблюдаване на нормата на ал. 2 на чл. 36 от НК.

Причините за извършване на престъпното деяние се коренят в стремежа подсъдимия да се облагодетелства по лек и престъпен начин, както и от явното незачитане на моралните и правни норми на обществото.

Предвид гореизложените си мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: