М О Т И В И

 

към Решение № 30 от 27.06.2017 год. по АН дело  № 180/2017 год. по описа на Районен съд гр.Чирпан

 

        Постъпило е постановление на Районна прокуратура гр.Чирпан с предложение за освобождаване на обвиняемия И.М.И. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” по реда на чл.78а от НК за извършено престъпление по чл.345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

         Представителят на Районна прокуратура гр.Чирпан поддържа внесеното предложение и пледира, обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание „глоба” около минималният предвиден в закона размер.

         Обвиняемият И.М.И., нередовно призован не се явява в о.с.з., поради което съдът разгледа делото по реда на чл. 378 ал. 1 във вр. с чл. 269 ал. 3 от НПК.

            Съдът, като обсъди събраните по делото писмени доказателства, приема за установено следното:

        

         ПО ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА:

             

         Обвиняемият И.М.И. е роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи в Чехия, неосъждан, ЕГН **********.

На дата 07.04.2017г. около 15:15 часа обвиняемият И. управлявайки лек автомобил марка „Рено Еспейс“ с рама № VF8JE0ELS21272238 се придвижвал по път ІV-53498 в посока запад-изток. На 6+400 км моторното превозно средство управлявано от обвиняемият се разминало с полицейски автомобил, с който се придвижвали свидетелите С.К.С. и А.А.- служители при РУ Чирпан, които по същото време били на работа и се връщали от с. Ценово към гр. Чирпан. Свидетелят С. и свидетелят Ангелов забелязали, че автомобила управляван от обвиняемият И. бил без регистрационни табели. В хода на извършената му проверка, за лекия автомобил марка „Рено“ обвиняемият обяснил, че бил закупен от него преди време и не бил регистриран. Свидетелят С. съставил акт за установяване на административно нарушение № 988033/07.04.2017г., който обвиняемият подписал без възражения.

Изложената фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство и съдебното следствие писмени и доказателства - обяснения на обвиняемия - л.11, свидетелски показания - л.14, 16, 18, декларация СМПИС - л.12, свидетелство за съдимост - л.13, докладна записка - л.3, Акт Серия Г № 988033 от 07.04.2017г. на РУ Чирпан- л.6, справка от РУ Чирпан- л.22, справка за нарушител/водач- л.19-21, както и от приетата в хода на съдебното следствие справка за съдимост на обвиняемия.

Всички доказателства по делото кореспондират помежду си, като водят към единственият възможен извод, че обвиняемият е автор на деянието, за което е предаден на съд, поради което съдът не счита за необходимо, да коментира всяко едно от доказателствата поотделно.

                   ПО ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ:

 

         По така описания начин с деянието си обвиняемият И.М.И. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по чл.345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

            Непосредствен обект за престъплението по чл.345 от НК са обществените отношения във връзка с регистрирането на моторни превозни средства. Законът за движение по пътищата императивно установява, че по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определени за това места. Редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувана с министъра на транспорта и министъра на отбраната. Предмет на престъплението са контролните знаци на моторните превозни средства. Изпълнителното деяние по чл.345 от Наказателния кодекс се изразява в служене с контролни знаци, издадени за друго моторно превозно средство. Терминът „служене” според теорията е равнозначен за ползване и може да се осъществи само чрез действие. Възможни са две хипотези. При първата  деецът си служи с контролни знаци, издадени за друго моторно превозно средство. Във втората хипотеза, служенето се осъществява с контролни знаци, неиздадени по съответния ред, тоест налице е ползване на неистински по произход контролен знак. Престъплението е на просто извършване и за неговото довършване не е нужно да са извлечени облаги или други ползи. Субект на разглежданото престъплението може да бъде всяко наказателноотговорно лице (собственика на МПС или всеки, който го управлява). Престъплението по чл.345 от НК в първата форма на изпълнителното деяние ще е осъществено от субективна страна, когато деецът е съзнавал, че управлява автомобил с поставени на него контролни знаци, за които знае или предполага, че са били издадени за друго МПС.

         От обективна страна обвиняемият е извършил престъпление по чл.345 ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, на 07. 04. 2017 г. в землището на гр. Чирпан, обл. Стара Загора, по път IV- 53498 е управлявал МПС – лек автомобил марка Рено еспейс с номер на рама VF8JEOELS21272238, без регистрационни табели, което моторно превозно средство не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл. 4 и чл. 20 ал. 1 от ППЗДвП, т.е. осъществил е изпълнителното деяние по чл.345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

         Обвиняемият е вменяем, следователно е наказателно отговорно лице.

         От субективна страна, престъплението може да бъде извършено само с пряк умисъл. За съставомерността на деянието от субективна страна е достатъчно обвиняемият да е знаел, че контролните знаци не са издадени за МПС, на което са били поставени и той да го е управлявал, което в случая е несъмнено установено чрез събраните гласни и писмени доказателства. Следователно обвиняемият е разбирал противоправният и общественоопасният характер на  деянието си и неговите последици. От тук и изводът, пряко да е целял настъпването на общественоопасния резултат на извършеното от него престъпление, в което се обективира неговия умисъл.

            ПО НАКАЗАНИЕТО:   

         Обвиняемият И.М.И. към момента на инкриминираното деяние е бил пълнолетен, неосъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

         По гореизложените съображения, съдът счете, че са налице материалноправните предпоставки на чл.78а, ал.1 от НК, поради което и освободи обв. И.М.И. от наказателна отговорност, като му наложи за извършеното престъпление, административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.

         Смекчаващи отговорността обстоятелства за обвиняемия И. са направените самопризнания и проявената критичност към извършеното деяние.

         Отегчаващи вината обстоятелства са лошите характеристични данни за обвиняемия и наличието на нарушения по ЗДП.

         С така определеното административно наказание, съдът прие, че ще се постигнат целите на НК, по отношение на обвиняемия и на останалите членове на обществото.

         Причини – подценяване от страна на обвиняемия на правилата за регистриране и управление на МПС, регламентирани в ЗДвП.

         Водим от горните мотиви, съдът постанови решението си.

                                     

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: