Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

12.06.2017 г.                                                                                                       гр.Чирпан

РАЙОНЕН СЪД   ЧИРПАН                                                                               II СЪСТАВ

на дванадесети юни                                                          две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТИХОМИР КОЛЕВ

като разгледа докладваното от Районен съдия ТИХОМИР КОЛЕВ

частно наказателно дело № 253 по описа за 2017 година.

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 159а от НПК.

Прокурор при Районна прокуратура – град Чирпан прави искане за предоставяне на данни от предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги  - „ ВИВАКОМ " ЕАД.

В искането е посочено, че РП Чирпан наблюдава ДП № 375 ЗМ - 243/ 2016 г. по описа на РУ Чирпан, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК затова, че на 13. 06. 2016 г. в гр. Чирпан, обл. Стара Загора е отнел чужда движима вещ – 1 бр. таблет „ Леново“ модел YOGA-TABLET-2 10.1 сиво-черен на цвят от владението на Община Чирпан с МОЛ Димитър Божилов от гр. Чирпан, обл. Стара Загора, ул. Димитър Благоев № 1, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои.

Съдът, след като прецени доводите на прокурора, намира следното:

Искането е ОСНОВАТЕЛНО.

Искането на представителя на РП Чирпан е мотивирано и съдържа реквизитите, визирани в чл. 159а, ал. 3 от НПК.

Съгласно чл. 159а, ал. 1 от НПК въз основа на разпореждане на съдия от съответния първоинстанционен съд, издадено по искане на наблюдаващия прокурор в досъдебното производство, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят създадените при осъществяване на тяхната дейност данни, които са необходими за проследяване и идентифициране на източника на връзката, идентифициране на направлението на връзката, идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката, идентифициране на типа на връзката, идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство, както и за установяване на идентификатор на ползваните клетки. Тези данни съгласно чл. 159а, ал. 2 от НПК се събират, когато това се налага за разследване на тежки умишлени престъпления.

В настоящия случай се води разследване срещу неизвестен извършител за тежко умишлено престъпление по смисъла на чл. 93, т, 7 от HK, тъй като за престъплението по чл. 194, ал. 1 от НК е предвидено наказание от до 8  години лишаване от свобода.

Същевременно съдът намира, че за разкриване на извършителя на деянието е необходимо предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги – „ВИВАКОМ" ЕАД, да предостави справка със следните данни:

За периода от шест месеца назад във времето от датата на изготвяне на справката в устройството с IMEI 865021025923897 поставяни ли са СИМ карти и ако „ да „, нека се посочат данни за техните титуляри и кои клетки на оператора са ги обслужвали;

В случай, че за гореспоменатия период в устройството с IMEI 865021025923897 са поставяни СИМ карти, да се посочи с кои други номера на СИМ карти са провеждали разговори същите, като се укажат данни за техните титуляри и кои клетки на оператора са ги обслужвали.

Поради изложеното съдът намира, че следва да се издаде исканото разрешение за предоставяне на данни от „ ВИВАКОМ "  ЕАД .

Предвид горното и на основание на чл. 159а, ал. 1 от НПК съдът

                       РАЗПОРЕДИ:

РАЗРЕШАВА да бъде предоставена справка от  „ ВИВАКОМ "  ЕАД, със следните данни:

За периода от шест месеца назад във времето от датата на изготвяне на справката в устройството с IMEI 865021025923897 поставяни ли са СИМ карти и ако „ да „, нека се посочат данни за техните титуляри и кои клетки на оператора са ги обслужвали;

В случай, че за гореспоменатия период в устройството с IMEI 865021025923897 са поставяни СИМ карти, да се посочи с кои други номера на СИМ карти са провеждали разговори същите, като се укажат данни за техните титуляри и кои клетки на оператора са ги обслужвали.

Данните да бъдат предоставени на наблюдаващ прокурор при РП Чирпан Велина Пенева.

Предвид предполагаемия голям обем на исканата информация по възможност същата да бъде предоставена на оптичен носител.

На основание чл.159а ал.6 от НПК, ако справката съдържа данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване, съдът указва на наблюдаващия прокурор, че по мотивирано писмено предложение на наблюдаващия прокурор, съдията, издал разрешението, разпорежда нейното унищожаване, поради което съобразно посочената разпоредба в 7-дневен срок от получаване на разпореждането предприятията по чл.159а ал.1 от НПК и наблюдаващият прокурор следва да предоставят на съдията, който го е издал, протоколите за унищожаване на данните.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: