Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

08.06.2017г.                                                                                                       гр.Чирпан

РАЙОНЕН СЪД   ЧИРПАН                                                                           IІ СЪСТАВ

на  08.06.                                                                    две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТИХОМИР КОЛЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия   КОЛЕВ

частно  наказателно дело № 248  по описа за 2017 година.

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 159а от НПК.

Прокурор при Районна прокуратура – град Чирпан прави искане за предоставяне на данни от предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги  -   ВИВАКОМ " ЕАД .

В искането е посочено, че РП Чирпан наблюдава ДП № 375 ЗМ - 168/2017г. по описа на РУ - Чирпан, образувано по отделени материали от ДП № 375 ЗМ-140/2017г. по описа на РУ Чирпан срещу неизвестен извършител за това, че на 24.04.2017г. в гр. Чирпан, обл. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, след като предварително се сговорил с Д. Й. Е., като съизвършител, с цел да набави за себе си и за Д. Й. Е.имотна облага е възбудил и поддържал у Б. П. П., ЕГН: ********** заблуждение, че е длъжностно лице от МВР - полицейски комисар Стойчев и я е мотивирал да предаде на изпратен негов служител -Д. Е.пари и други ценни предмети, които ще бъдат използвани от МВР в борбата с престъпленията по т.нар. „телефонни измами":

с което в около 10, 30ч. й е причинил имотна вреда в размер на 2 693,92 лева / две хиляди шестстотин деветдесет и три лева и деветдесет и две стотинки /, представляваща общата стойност от пари в български банкноти на обща стойност 300 лева, пари в британски паунди на обща стойност 570 британски паунда с левова равностойност 1 311 лева, пари в евро на обща стойност 65 евро с левова равностойност 127,40 лева и вещи: 6 броя златни монети, завързани заедно на обща стойност 360.00 лева, 2 броя малки златни монети, завързани заедно на обща стойност 31.50 лева, 1 брой златна монета с тегло 7,1 грама на стойност 319.50 лева, 1 брой златна монета с тегло 1 грам на стойност 45.00 лева, 1 брой златна монета с тегло 2,3 грама на стойност 103.50 лева, 1 брой златна монета с тегло 1,4 грама на стойност 63.00 лева, 4 броя сребърни монети от времето на Третото Българско Царство на стойност 9.92 лева, 1 сръбски динар емисия 1915г. на стойност 12.00 лева, кафяво кожено портмоне на стойност 10.00 лева, 2 броя снимки на бебе на стойност 0.40 лева, 1 брой снимка на ученици на стойност 0.20 лева, пластмасова кутийка на стойност 0.50 лева - вещи на обща стойност 955.52

и в около 12,30ч. същия ден е направил опит да й причини имотна вреда в размер на 15 000лв., като деянието е останало недовършено, поради независещи от него причини,

с които си действия е направил опит да получи имотна облага от Пеева и да й причини имотна вреда с общ размер 17 693, 92лв., като деянието му е останало недовършено, поради независещи от него причини - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 5 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК.

Съдът, след като прецени доводите на прокурора, намира следното:

Искането е ОСНОВАТЕЛНО.

Искането на представителя на РП- Чирпан е мотивирано и съдържа реквизитите, визирани в чл. 159а, ал. 3 от НПК.

Съгласно чл. 159а, ал. 1 от НПК въз основа на разпореждане на съдия от съответния първоинстанционен съд, издадено по искане на наблюдаващия прокурор в досъдебното производство, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят създадените при осъществяване на тяхната дейност данни, които са необходими за проследяване и идентифициране на източника на връзката, идентифициране на направлението на връзката, идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката, идентифициране на типа на връзката, идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство, както и за установяване на идентификатор на ползваните клетки. Тези данни съгласно чл. 159а, ал. 2 от НПК се събират, когато това се налага за разследване на тежки умишлени престъпления.

В настоящия случай се води разследване срещу неизвестен извършител за тежко умишлено престъпление по смисъла на чл. 93, т, 7 от HK, тъй като за престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НК е от 1 до 8 години лишаване от свобода.

Същевременно съдът намира, че за разкриване на извършителя на деянието е необходимо предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги -  „„  ВИВАКОМ " ЕАД, да предостави справка, от която да е видно:

 -За времето от 01.03.2017г. до момента на изготвяне на справката СИМ карта с номер 40754284848 регистрирана ли е с услугата роуминг в мрежата на мобилния оператор;

-Ако СИМ карта с номер 40754284848 е регистрирана с услугата роуминг за указаното време, то с кои СИМ карти са осъществявали входящи и изходящи повиквания, като ако СИМ картите са от пространството на съответния мобилен оператор да се предоставят  пълни данни за лицето, на което е регистриран номера - ако е   физическо лице - три имена, ЕГН и адрес или ако абоната е юридическо лице - име, ЕИК, седалище и адрес на управление и представляващ дружеството;

- Ако СИМ карта с номер 40754284848 е била обслужвана от клетки на мобилния оператор на територията на Република България, да се посочат клетките на мобилния оператор, обслужвали разговорите.

 Поради изложеното съдът намира, че следва да се издаде исканото разрешение за предоставяне на данни от „ ВИВАКОМ " ЕАД  .

Предвид на горното и на основание на чл. 159а, ал. 1 от НПК съдът

 

                       РАЗПОРЕДИ:

 

РАЗРЕШАВА да бъде предоставена справка от „ ВИВАКОМ ”  ЕАД, от която да е видно:  

-За времето от 01.03.2017г. до момента на изготвяне на справката СИМ карта с номер 40754284848 регистрирана ли е с услугата роуминг в мрежата на мобилния оператор;

-Ако СИМ карта с номер 40754284848 е регистрирана с услугата роуминг за указаното време, то с кои СИМ карти са осъществявали входящи и изходящи повиквания, като ако СИМ картите са от пространството на съответния мобилен оператор да се предоставят  пълни данни за лицето, на което е регистриран номера - ако е   физическо лице - три имена, ЕГН и адрес или ако абоната е юридическо лице - име, ЕИК, седалище и адрес на управление и представляващ дружеството;

- Ако СИМ карта с номер 40754284848 е била обслужвана от клетки на мобилния оператор на територията на Република България, да се посочат клетките на мобилния оператор, обслужвали разговорите.

Данните да бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор при РП – Чирпан- Надежда Банова.

Предвид предполагаемия голям обем на исканата информация по възможност същата да бъде предоставена на оптичен носител.

На основание чл.159а ал.6 от НПК, ако справката съдържа данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване, съдът указва на наблюдаващия прокурор, че по мотивирано писмено предложение на наблюдаващия прокурор, съдията, издал разрешението, разпорежда нейното унищожаване, поради което съобразно посочената разпоредба в 7-дневен срок от получаване на разпореждането предприятията по чл.159а ал.1 от НПК и наблюдаващият прокурор следва да предоставят на съдията, който го е издал, протоколите за унищожаване на данните.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: