Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

06.06.2017г.                                                                                                       гр.Чирпан

РАЙОНЕН СЪД   ЧИРПАН                                                                            ІI СЪСТАВ

на  06.06.                                                                    две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТИХОМИР КОЛЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия КОЛЕВ

частно  наказателно дело № 243 по описа за 2017 година.

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 159а от НПК.

Прокурор при Районна прокуратура – град Чирпан прави искане за предоставяне на данни от предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги  -   ВИВАКОМ" ЕАД .

В искането е посочено, че РП Чирпан наблюдава ДП № 375 ЗМ - 166/2017г. по описа на РУ - Чирпан, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК затова, че на 16.05.2017г. в гр.Чирпан, обл. Ст.Загора с цел да набави за  себе си или за другиго имотна облага е възбудил и поддържал у А. А. К.заблуждение и с това й причини имотна вреда в размер на 820. 00 лева, златни бижута / 2бр. златни пръстени/, 13бр. монети евро цента с различен номинал. 

Съдът, след като прецени доводите на прокурора, намира следното:

Искането е ОСНОВАТЕЛНО.

Искането на представителя на РП- Чирпан е мотивирано и съдържа реквизитите, визирани в чл. 159а, ал. З от НПК.

Съгласно чл. 159а, ал. 1 от НПК въз основа на разпореждане на съдия от съответния първоинстанционен съд, издадено по искане на наблюдаващия прокурор в досъдебното производство, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят създадените при осъществяване на тяхната дейност данни, които са необходими за проследяване и идентифициране на източника на връзката, идентифициране на направлението на връзката, идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката, идентифициране на типа на връзката, идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство, както и за установяване на идентификатор на ползваните клетки. Тези данни съгласно чл. 159а, ал. 2 от НПК се събират, когато това се налага за разследване на тежки умишлени престъпления.

В настоящия случай се води разследване срещу неизвестен извършител за тежко умишлено престъпление по смисъла на чл. 93, т, 7 от HK, тъй като за престъплението по чл.209, ал.1от НК е предвиден максимум на наказанието 6 години лишаване от свобода.

Същевременно съдът намира, че за разкриване на извършителя на деянието е необходимо предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги -    ВИВАКОМ " ЕАД, да предостави справка, от която да е видно:

- За периода от 16.05.2017г. до 17.05.2017г. ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР 041695303 с кои номера на СИМ карти е провеждал разговори, като се посочат данни за техните титуляри, в устройства с какъв IМЕI са били активирани същите и кои клетки на оператора са обслужвали водените разговори;

- За периода от 01.03.2017г. до  момента на изготвяне на справката СИМ карта с мобилен номер 0877770178 регистрирана ли е в мрежата на оператора и ако „да", да се предоставят данни относно нейния титуляр, в устройства с какъв IМЕI е била активирана същата, с кои други номера на СИМ карти е провеждала разговори, като се посочат данни за техните титуляри и  кои клетки на оператора са обслужвали водените разговори;

- За периода от 01.03.2017г. до  момента на изготвяне на справката СИМ карта с мобилен номер 0887016872 регистрирана ли е в мрежата на оператора и ако „да", да се предоставят данни относно нейния титуляр, в устройства с какъв IМЕI е била активирана същата, с кои други номера на СИМ карти е провеждала разговори, като се посочат данни за техните титуляри и кои клетки на оператора са обслужвали водените разговори;

-За периода от 01.03.2017г. до момента на изготвяне на справката СИМ карта с мобилен номер 0889084558 регистрирана ли е в мрежата на оператора и ако „да", да се предоставят данни относно нейния титуляр, в устройства с какъв IМЕI е била активирана същата, с кои други номера на СИМ карти е провеждала разговори, като се посочат данни за техните титуляри и кои клетки на оператора са обслужвали водените разговори;

- За периода от 01.03.2017г. до момента на изготвяне на справката в устройство с IМЕI 1: 352497061730786, IМЕI 2: 352497061730794 СИМ карти с какви номера са били активирани, като се посочат данни за техните титуляри, с кои други номера на СИМ карти са провеждала разговори същите, като се посочат данни и за техните титуляри и кои клетки на оператора са ги обслужвали;

-За периода от 01.03.2017г. до момента на изготвяне на справката в устройство с IМЕI: 35584306174253601 СИМ карти с какви номера са били активирани, като се посочат данни за техните титуляри, с кои други номера на СИМ карти са провеждала разговори същите, като се посочат данни и за техните титуляри и кои клетки на оператора са ги обслужвали;

Поради изложеното съдът намира, че следва да се издаде исканото разрешение за предоставяне на данни от „ВИВАКОМ " ЕАД  .

Предвид на горното и на основание на чл. 159а, ал. 1 от НПК съдът

 

                       РАЗПОРЕДИ:

 

РАЗРЕШАВА да бъде предоставена справка от „ВИВАКОМ ”  ЕАД, от която да е видно:  

- За периода от 16.05.2017г. до 17.05.2017г. ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР 041695303 с кои номера на СИМ карти е провеждала разговори, като се посочат данни за техните титуляри, в устройства с какъв IМЕI са били активирани същите и кои клетки на оператора са обслужвали водените разговори;

- За периода от 01.03.2017г. до  момента на изготвяне на справката СИМ карта с мобилен номер 0877770178 регистрирана ли е в мрежата на оператора и ако „да", да се предоставят данни относно нейния титуляр, в устройства с какъв IМЕI е била активирана същата, с кои други номера на СИМ карти е провеждала разговори, като се посочат данни за техните титуляри и  кои клетки на оператора са обслужвали водените разговори;

- За периода от 01.03.2017г. до  момента на изготвяне на справката СИМ карта с мобилен номер 0887016872 регистрирана ли е в мрежата на оператора и ако „да", да се предоставят данни относно нейния титуляр, в устройства с какъв IМЕI е била активирана същата, с кои други номера на СИМ карти е провеждала разговори, като се посочат данни за техните титуляри и кои клетки на оператора са обслужвали водените разговори;

-За периода от 01.03.2017г. до момента на изготвяне на справката СИМ карта с мобилен номер 0889084558 регистрирана ли е в мрежата на оператора и ако „да", да се предоставят данни относно нейния титуляр, в устройства с какъв IМЕI е била активирана същата, с кои други номера на СИМ карти е провеждала разговори, като се посочат данни за техните титуляри и кои клетки на оператора са обслужвали водените разговори;

- За периода от 01.03.2017г. до момента на изготвяне на справката в устройство с IМЕI 1: 352497061730786, IМЕI 2: 352497061730794 СИМ карти с какви номера са били активирани, като се посочат данни за техните титуляри, с кои други номера на СИМ карти са провеждала разговори същите, като се посочат данни и за техните титуляри и кои клетки на оператора са ги обслужвали;

-За периода от 01.03.2017г. до момента на изготвяне на справката в устройство с IМЕI: 35584306174253601 СИМ карти с какви номера са били активирани, като се посочат данни за техните титуляри, с кои други номера на СИМ карти са провеждала разговори същите, като се посочат данни и за техните титуляри и кои клетки на оператора са ги обслужвали;

Данните да бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор при РП – Чирпан- прокурор Петър Йонов.

Предвид предполагаемия голям обем на исканата информация по възможност същата да бъде предоставена на оптичен носител.

На основание чл.159а ал.6 от НПК, ако справката съдържа данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване, съдът указва на наблюдаващия прокурор, че по мотивирано писмено предложение на наблюдаващия прокурор, съдията, издал разрешението, разпорежда нейното унищожаване, поради което съобразно посочената разпоредба в 7-дневен срок от получаване на разпореждането предприятията по чл.159а ал.1 от НПК и наблюдаващият прокурор следва да предоставят на съдията, който го е издал, протоколите за унищожаване на данните.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: