Р Е Ш Е Н И Е № 15

13. 06. 2017 год. гр. Чирпан

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд Чирпан……………………. състав

На 13. 06. 2017 год.

В публично заседание в състав:

                                                         Председател: ТИХОМИР КОЛЕВ

Секретар: МАРИЯ ХАЛАЧЕВА

Прокурор в РП Чирпан: ВЕЛИНА ПЕНЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия ТИХОМИР КОЛЕВ

АНД номер 206 по описа за 2017 година.

Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

С постановление на районна прокуратура гр. Чирпан от 05. 05. 2017 г. е направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – глоба на обвиняемия на Т.В.В. на 55г., роден на ***г. в гр. Ст.Загора, живущ ***, български гражданин, със средно обр., управител на „Агрокултура“ООД – Ст.Загора, неосъждан, женен, ЕГН **********, за това ,че на 24.04.2017г. в гр. Чирпан и района на гр. Чирпан, обл. Стара Загора в условията на продължавано престъпление е извършил следното:

на 24.04.2017г. в около 08,50 часа в гр. Чирпан, обл. Стара Загора, на главен път ІІ-66, км. 98, посока запад-изток е управлявал МПС – товарен автомобил марка „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578 , нерегистрирано по надлежния ред и в нарушение на чл. 4 и чл. 20, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ППЗДвП с поставени временни регистрационни табели „959Н045“ със срок на валидност до 02.02.2017г.

и на  24.04.2017г. в около 10,40 часа в района на община Чирпан, обл. Стара Загора, на главен път ІІ-66, пътен възел А1, посока юг-север е  управлявал МПС – товарен автомобил марка „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578, нерегистрирано по надлежен ред и без поставени регистрационни табели, съгласно чл. 4 и чл. 20, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ППЗДвП,

Обвиняемият се явява в съдебно заседание, като процесуалния му представител – адв. Ж. моли съда да го оправдае по повдигнатото обвинение при условията на чл.9,ал.2 от НК. Обвиняемият в последната си дума заявява „ ако може по- малка глоба  да е „ По същество признава, че е виновен.

Представителят на районна прокуратура Чирпан се явява в съдебно заседание и моли съда да наложи на обвиняемия наказание- глоба в размер на минималния.

По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка и в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Т.В.В. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК.

Същият е правоспособен водач на МПС кат. „В“, „АМ“ и „В1“, притежава СУМПС № 282314990 и се води на отчет в ОД на МВР – гр. Стара Загора.

Обвиняемият живее в гр. Стара Загора и е управител на „Агрокултура“ООД – гр. Стара Загора. Като управител на посоченото дружество, обвиняемият закупил товарен автомобил марка „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578. Същото превозно средство регистрирал в Сектор ПП при ОДМВР – гр. Стара Загора с разрешение за временно движение № 000750766 със срок на валидност до 02.02.2017г. като собственост на „Агрокуртура“ ООД – гр. Стара Загора с БУЛСТАТ 123677261. В съответствие с издаденото разрешение за временно движение на МПС, на товарния автомобил „Мицубиши“ били поставени регистрационни табели с временни номера „959Н045“ с валидност до 02.02.2017г.

Срокът на разрешението за временно движение  на автомобила и съответно срокът за валидност на поставените на него регистрационни табели изтекъл, но обвиняемият не предприел действия за извършване на надлежна регистрация на превозното средство в Сектор ПП при ОДМВР- гр. Стара Загора. Поради това в Сектор ПП на ОДМВР – гр. Стара Загора била извършена служебна дерегистрация на автомобила. 

Въпреки, че автомобилът бил с изтекло разрешение за временно движение, т.е. вече не бил регистриран по надлежен ред, съгласно изискванията на Наредба № І – 45 от 24.03.2000г. за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства ( загл. изм. и доп. ДВк, бр. 105/2002г., изм. бр. 67 от 2012г.), на  24.04.2017г.  рано сутринта обвиняемият привел в движение товарния автомобил марка  „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578 и го управлявал в района на гр. Чирпан с поставените на него табели с № 959Н045 за временна регистрация на МПС с валидност до 02.02.2017г. 

Когато в около 08,50ч. обвиняемият управлявал превозното средство на гл. път ІІ – 66, на 98 км. в гр. Чирпан в района на разклона за Индустриална зона – гр. Чирпан,  обл. Стара Загора в посока запад – изток, бил спрян за проверка от екип на „Пътен контрол“ при РУ – гр. Чирпан, в чийто състав били свидетелите Цветан Калев Дечев и Пламен Делчев Славов.

При извършената проверка свидетелят Славов – младши автоконтрольор при РУ – гр. Чирпан установил, че регистрационните табели, поставени на автомобила са със срок на валидност до 02.02.2017г. и за МПС е издадено Разрешение за временно управление до същата дата.    

Свидетелят Славов извършил справка чрез ОДЧ при РУ – гр. Чирпан в масивите на МВР, която потвърдила, че обвиняемият е правоспособен водач на МПС, но управляваният от него товарен автомобил мрака „Мицубиши“ модел „Л 200“ е с изтекъл на 02.02.2017г. срок на разрешението за временно управление, поради което моторното превозно средство има статут на нерегистрирано по надлежния ред, установен в Наредба № І – 45 от 24. 03.2000г. и съгласно чл. 140, ал. 1 от ЗДвП не следва да се движи по пътищата от републиканската мрежа.

Предвид установеното нарушение на ЗДвП и на Наредба № І – 45 от 24.03.2000г. за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, допуснато от обвиняемия Т.В.В., свидетелят Славов му съставил АУАН № 241508 от 24.04.2017г. по описа на РУ – гр. Чирпан и иззел контролен талон с №5284634 и 2 броя табели за временна регистрация с номера „959Н045“. Съставеният акт за установяване на административно нарушение бил връчен от свидетеля Славов на обвиняемия В., който го получил без възражения. Регистрационните табели с номера „959Н045“ били демонтирани от автомобила „Мицубиши“, а срещу обвиняемия било започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК. 

След приключването на проверката в РУ – гр. Чирпан, обвиняемият В. се качил в автомобила марка „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578 и го привел в движение, отправяйки се за гр. Стара Загора, въпреки че превозното средство не било регистрирано по надлежен ред и нямало дори монтирани табели за регистрация.   

Когато на 24.04.2017г. в около 10,40ч. обвиняемият управлявал товарния автомобил марка  „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578 по гл. път ІІ – 66 до пътен възел с път А1, община – Чирпан, обл. Стара Загора, в посока юг – север, бил спрян за проверка от патрулен екип на Сектор „ПП“ при ОДМВР – гр. Стара Загора, в състава на който влизали свидетелите Чавдар Колев Видев и Русен Александров Гълъбов – двамата на длъжност „младши автоконтрольор“ при Сектор „ПП“ при ОДМВР – гр. Стара Загора. Свидетелите Видев и Гълъбов спрели управлявания от обвиняемия автомобил, тъй като видели, че същият е управляван, без да има поставени табели за регистрация, съгласно изискванията на чл. 4 и чл. 20 от ППЗДвП. При извършената проверка служителите на ОДМВР – гр. Стара Загора установили, че обвиняемият управлява товарния автомобил марка „Мицубиши“, въпреки че срокът на разрешението за временно управление на превозното средство е изтекъл още на 02.02.2017г. Поради установяването на допуснато от обвиняемия нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, забраняващ движение в пътната мрежа на МПС, нерегистрирано по надлежен ред и без табели за регистрация, свидетелят Гълъбов съставил на обвиняемия Т.В.В. АУАН № 805001 от 24.04.2017г. по описа на сектор ПП при ОДМВР Стара Загора. Съставеният акт бил връчен на обвиняемия В., който го получил и обяснил, че регистрационните табели на автомобила му са били свалени същия ден от служители на РУ – гр. Чирпан, след съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Предвид установените данни, свидетелите Гълъбов и Видев сигнализирали РУ – гр. Чирпан за констатираното от тях ново допуснато от обвиняемия В. нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, като представили копие от съставения от тях АУАН № 805001 по описа на ОДМВР – гр. Стара Загора за приобщаване към започнатото досъдебно производство.

По този начин обвиняемият В. на 24.04.2017г. двукратно бил установен като нарушител на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, забраняващ движение по пътищата на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, определен в Наредба № І – 45 от 24.03.2000г. за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства ( загл. изм. и доп. ДВк, бр. 105/2002г., изм. бр. 67 от 2012г.). Съгласно посочената наредба, обвиняемият е имал право да управлява товарния автомобил с издаденото му разрешение за временно управление само до изтичането на изрично посочения в същото срок на валидност – 02.02.2017г., като до изтичането на същия срок е можел да го управлява с монтираните на превозното средство табели за регистрация с номера „959Н045“. След изтичането на посочения срок 02.02.2017г. обвиняемият е нямал право да управлява товарния автомобил марка „Мицубиши“ с табелите за временна регистрация със срок на валидност до 02.02.2017г. или без табели за регистрация на МПС, а е следвало да извърши промяна в регистрацията на превозното средство, съгласно изискванията на Наредба № І – 45 от 24.02.2000г.  

По така описания начин с деянията си обвиняемият Т.В.В. от обективна и субективна страна на 24.04.2017г. двукратно е осъществил престъпния състав на чл. 345 ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК, като в около 08,50ч. на главен път ІІ-66, км. 98, община Чирпан, обл. Стара Загора в посока запад-изток е управлявал МПС – товарен автомобил марка „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно чл. 4 и чл. 20, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ППЗДвП и Наредба № І – 45 от 24.03.2000г., като е управлявал превозното средство с разрешение за временна регистрация със срок на валидност до 02.02.2017г. и  поставени табели за временна регистрация с №„959Н045“ със срок на валидност до 02.02.2017г.

и в около 10,40 часа в района на община Чирпан, обл. Стара Загора, на главен път ІІ-66, до пътен възел с път А1 в посока юг-север е управлявал същото  МПС- товарен автомобил марка „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578, нерегистрирано по надлежен ред, съгласно чл. 4 и чл. 20, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ППЗДвП и Наредба № І – 45 от 24.03.2000г., като е управлявал превозното средство с разрешение за временна регистрация със срок на валидност до 02.02.2017г. и без поставени табели за временна регистрация.

Тъй като на 24.04.2017г. обвиняемият е извършил две деяния, осъществяващи признаците на едно и също престъпление, извършени при една и съща обстановка и при еднородност на вината, последващото се явява от обективна и субективна страна като продължение на предходното и деянието следва да се разглежда като едно продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК.

Поради това и квалификацията на деянието следва да бъде по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК, по който текст съдът следва да го признае за виновен, затова че на 24.04.2017г. в гр. Чирпан и в района на гр. Чирпан, обл. Стара Загора в условията на продължавано престъпление е извършил : в около 08,50 часа в гр. Чирпан, обл. Стара Загора, на главен път ІІ-66, км. 98, посока запад-изток е управлявал МПС – товарен автомобил марка „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно чл. 4 и чл. 20, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ППЗДвП, а именно с поставени временни регистрационни табели „959Н045“ със срок на валидност до 02.02.2017г. и на  24.04.2017г. около 10,40 часа в района на община Чирпан, обл. Стара Загора, на главен път ІІ-66, пътен възел А1, посока юг-север е  управлявал МПС – товарен автомобил марка „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно чл. 4 и чл. 20, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ППЗДвП, а именно без поставени регистрационни табели.

От субективна страна престъпното деяние е извършено от обвиняемата при пряк умисъл, тъй като е съзнавал обществено- опасния характер на деянието, предвиждала е и е искал настъпването на обществено- опасните последици от престъпното деяние.

В конкретния случай, не може да се приеме, че извършеното от обвиняемия, разкрива явно незначителна обществена опасност, поради което то е непрестъпно, съгл. чл. 9 ал.2 от НК. Касае се за формално престъпление, при което следва да се приеме, че съгласно законодателната логика осъществяването на признаците на престъплението от обективна и субективна страна разкрива достатъчно висока степен на обществена опасност, за да бъде криминализирано и без да е необходимо да са настъпили някакви други вредни последици, като в конкретния случай следва да се отчита и обстоятелството, че се касае до продължавано престъпление. По принцип, при сравнително зачестилия брой на ПТП-та, в резултат на грубо нарушаване на правилата за движение по пътищата и обществената нагласи са особено чувствителни към недисциплинирани водачи, поради което обвиняемият е следвало да прояви повече усърдие при изпълнение на задълженията си като водач и да не „ забрави “ да регистрира МПС- то си по надлежния ред, след изтичане на срока за временната му регистрация.  Хипотезата на чл. 9 ал.2 от НК можеше успешно да се коментира ако важни обстоятелства са налагали управлението на нерегистриран автомобил и обвиняемият не е имал друга възможност, освен да го използва. Обвиняемият е имал и други автомобили, който е можел да използва и не са били налични някакви форсмажорни обстоятелства, налагащи използването на нерегистрираното МПС. Незнанието на обстоятелството, че управлението на нерегистрирано МПС е престъпно, не е извинително съгласно древната максима „Ignoratio juris neminem excusat“ /незнанието на закона не е извинително/.  Видно от справката за нарушител/водач  на обвиняемия, последният  има и други нарушения на правилата за движение по пътищата, които го характеризират като не особено дисциплиниран водач. Добрите характеристични данни на обвиняемия в случая могат да послужат като добра основа за определяне на наказание при превес на смекчаващи вината обстоятелства, но не и да декриминализират проявата му.

От така изложената по- горе фактическа обстановка е видно, че деянието извършено от обвиняемия съставлява престъпление по чл. 345в ал. 2 от НК, за което деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв.

В случая съдът намира, че са налице условията на чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

От приложената справка за съдимост е видно, че обвиняемия не е осъждан- реабилитиран и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV, глава осма от НК.

С изменението на чл. 78а, ал. 1 НК ( ДВ, бр. 21/ 2000 г. ), при наличието на предпоставките, посочени в закона, съдът не преценява, а е длъжен да освободи дееца от наказателна отговорност по силата на закона / Виж Решение № 480 от 13. 11. 2001 г. на ВКС по н. д. № 439/ 2001 г. , I  н. о. докладчик съдията Гроздан Илиев, Бюлетин на ВКС, бр. 9/ 2001 г., стр. 9 /.

Ето защо съдът намира, че в случая са налице условията на чл. 78а от НК, поради което обвиняемия следва да се освободи от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание, като заплати глоба в размер на 1 000, 00 ( хиляда ) лева, след като се съобрази със смекчаващите вината обстоятелства и имущественото състояние на обвиняемия.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът приема направените в хода на производството самопризнания, чистото съдебно минало на обвиняемия, добрите характеристични данни, отегчаващи вината обстоятелства не се събраха.

Предвид гореизложеното съдът счита, че на обвиняемия следва да му бъде наложено наказание само при наличието на смекчаващи вината обстоятелства.

По преценка на съда с така наложеното на обвиняемата административно наказание ще се постигнат успешно целите на личната и генерална превенции, като се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на този нарушител, но така също и по отношение на всички граждани, склонни към подобни деяния.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във вр. чл. 78а, от НК, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА обвиняемия Т.В.В. на 55г., роден на ***г. в гр. Ст.Загора, живущ ***, български гражданин, със средно обр., управител на „Агрокултура“ООД – Ст.Загора, неосъждан, женен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.04.2017г. в гр. Чирпан и района на гр. Чирпан, обл. Стара Загора в условията на продължавано престъпление е извършил следното:

на 24.04.2017г. в около 08,50 часа в гр. Чирпан, обл. Стара Загора, на главен път ІІ-66, км. 98, посока запад-изток е управлявал МПС – товарен автомобил марка „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578 , нерегистрирано по надлежния ред и в нарушение на чл. 4 и чл. 20, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ППЗДвП с поставени временни регистрационни табели „959Н045“ със срок на валидност до 02.02.2017г.

и на  24.04.2017г. в около 10,40 часа в района на община Чирпан, обл. Стара Загора, на главен път ІІ-66, пътен възел А1, посока юг-север е  управлявал МПС – товарен автомобил марка „Мицубиши“ модел „Л 200“ с № на рама MMBJNKL30GH032578, нерегистрирано по надлежен ред и без поставени регистрационни табели, съгласно чл. 4 и чл. 20, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ППЗДвП, поради което и на осн. чл. 345 ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и чл.26, ал.1 от НК и чл. 378 ал. 4, т. 1 от НПК във връзка с чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание – ГЛОБА в размер на 1 000, 00 / хиляда / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15- дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Стара Загора.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….