Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 29                                     30.06.2017 год.                                      град Чирпан

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

ЧИРПАНСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                           ТРЕТИ СЪСТАВ

На тридесети юни                                                 две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                                         

                                                                             Председател: А. ДИНКОВ                                                 

Секретар: МИЛЕНА ТАШЕВА

като разгледа докладваното от съдията-докладчик А. Динков

АНД № 179 по описа за 2017 година и за да се произнесе съобрази:

 

         Производство по чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).     

         Обжалвано е наказателно постановление (НП) № 16-0375-000167 от 14.03.2017г. издадено от Георги Иванов Георгиев на длъжност Началник РУП  към ОДМВР Стара Загора, РУ Чирпан.

Жалбоподателят твърди, че НП е незаконосъобразно и моли същото да бъде отменено.

         Въззиваемата страна РУ Чирпан, редовно призовани, не изпращат представител в съдебно заседание и не вземат становище по жалбата.

         Съдът, като прецени събраните доказателства и служебно провери изцяло законосъобразността на обжалваното НП, намери за установено следното:

         Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект и при наличие на правен интерес от обжалване, поради което е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, жалбата е основателна.

В обжалваното НП, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН), серия Г, бланков № 988019 от 17.02.2017г.  административно наказващият орган (АНО) приел от фактическа страна, че жалбоподателят И.К. Д. на 17.02.2017г. около 11.30 часа в гр.Чирпан на ул. БЕЗ ИМЕ като водач на лек автомобил – Мерцедес Ц 180 с рег. № ***, държава България при обстоятелства: В с. Свобода в близост до кметството водача Д. управлявал л.а. Мерцедес Ц 180, с рег. № ***, собственост на В.П.К., ЕГН:**********, като автомобила е в паркирано състояние в посока запад, като започва маневра движение назад, водача не се е убедил, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност за останалите участници в движението и удря в предната част в дясно намиращият се зад него л.а. Опел Астра с рег. № ***, собственост на М.И.М., ЕГН:************ управляван от И.М.В. с ЕГН **********. Водачът на ПС, който е участник в пътнотранспортно произшествие не е останал на място, за да установи какви са последиците. Не е представено МПС на задължителен годишен технически преглед за съответната година.

От правна страна, АНО приел, че с описаните деяния жалбоподателят е нарушил, както следва: 1/ Разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗДвП, поради което и на осн.чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП го санкционирал с глоба в размер на 20 лева; 2/ Разпоредбата на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП, поради което и на осн.чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП го санкционирал с глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца; 3/ Разпоредбата на чл.147, ал.1, от ЗДвП, поради което и на осн.чл.185 от ЗДвП го санкционирал с глоба в размер на 20 лева.

Обжалваното наказателното постановление следва да бъде отменено, тъй като при издаването му е допуснато нарушения на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В обстоятелствената част на НП, първоначално като място на извършване на нарушението е посочено - гр.Чирпан на ул. БЕЗ ИМЕ, а по надолу - с. Свобода в близост до кметството. Посочването на мястото, където е извършено нарушението от АНО в НП е обстоятелство от значение, както за установяване извършването на нарушението и териториално компетентният орган да издаде НП, така и за подсъдността при неговото съдебно оспорване.

Допуснатото нарушение от АНО е съществено, неотстранимо в съдебната фаза и представлява формално основание за цялостна отмяна на атакуваното НП на процесуално основание, без съдът да се произнася по същество.

За пълнота на изложението по т. 1 от НП, съдът намира, че посочената материално правна норма е погрешно определена и не отговаря на установената фактическа обстановка. Нейният анализ категорично сочи на нарушение от съвсем друга категория, изискваща и друга санкционна норма. В случая се касае за ПТП съгласно легална дефиниция на посоченото понятие дадена в § 6, т. 30 от ДР  на ЗДвП, доколкото това събитие е възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало материални щети. Поради горното, съдът счита, че наказващият орган неправилно е приел, че деянието на И.К. Д. е съставомерно по чл.40, ал.1 от ЗДвП за което и му е било наложено наказание по чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП, респ. НП в тази му част е незаконосъобразно.

По т. 2 от НП: Подобен е и подхода на АНО и при това нарушение, като е дадена неправилна квалификация и на тази деятелност на И.К. Д.. Административната отговорност на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. Констатира се разминаване в отразените факти и квалификация, което е процесуално нарушение от категорията на абсолютните и сама по себе си тази квалификация е неправилна. Разпоредбата на чл. 123, ал. 1, т. 1 от ЗДвП вменява задължение на водача при настъпване на ПТП да спре, за да установи какви са последиците от него. Тази хипотеза е обща, като в случая има твърдение за нанесени материални щети. За горното законодателят е предвидил самостоятелна разпоредба – тази по чл. 123, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, визираща три хипотези, а в случая нито една от тях не е посочена. Горното от своя страна е довело до ограничаване правото на защита на И.К. Д. и налага отмяна на НП в тази му част, доколкото съдът не разполага с възможност да променя нито основанието за налагане на наказание, нито нарушената материалноправна норма. Това е в правомощията единствено на наказващия орган.

Отделно от изложеното в хода на съдебното следствие се събраха доказателства, че жалбоподателя е спрял автомобила, установил е щетите заедно със собственика на другия автомобил – св.И.М.В., отишли са в сервиз, след което не са се разбрали за това каква сума трябва да заплати И.К. Д. и са се разделили. При това положение не е ясно как може да се заключи, че И.К. Д. не е спрял и не е установил последиците от ПТП.

Водим от горните мотиви и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0375-000167 от 14.03.2017г. издадено от Георги Иванов Георгиев на длъжност Началник РУП  към ОДМВР Стара Загора, РУ Чирпан, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Старозагорският административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: