Р Е Ш Е Н И Е № 17

26. 06. 2017 год. гр. Чирпан

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд Чирпан, първи състав

На 13. 06. 2017 год.

В публично заседание в състав:

                                                          Председател: Т. КОЛЕВ

 

 Секретар: МАРИЯ ХАЛАЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от  Районен съдия Т. КОЛЕВ

 АНД номер 176 по описа за 2017 година

 и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалбата на „ Херон „ ЕООД, ЕИК 115861322, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. Оборище № 25, представлявано от управителя С.Я. против НП №  42/ 30.03. 2017 г., издадено от  Д-р Дамян Миков на длъжност Директор на ОД по безопасност на храните гр. Стара Загора, с което на дружеството е наложено административно наказание по чл. 66,ал.4 от Закона за фуражите – имуществена санкция в размер на 10 000, 00 лв. 

Жалбоподателят останал недоволен от така издаденото НП и моли да бъде отменено, като незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалните правила и материални норми.

Въззиваемата страна, моли съда да потвърди обжалваното Наказателно постановление като законосъобразно.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата е допустима и разгледана по същество основателна, поради следното:

Видно от представените по делото писмени доказателства се установява, че жалбата е подадена в срок .

Установи се по делото, че с НП   42/ 30.03. 2017 г., издадено от  Д-р Дамян Миков на длъжност Директор на ОД по безопасност на храните гр. Стара Загора, с което на дружеството е наложено административно наказание по чл. 66,ал.4 от Закона за фуражите – имуществена санкция в размер на 10 000, 00 лв. В сбит вариант, затова че: „ С оглед горното, че в животновъден обект с регистрационен номер 6253-0341, собственост на „ХЕРОН" ЕООД е установено извършване на дейност по производство на фуражи с използване на лекарствени субстанции, (на 08.12.2016 г., чрез лабораторен анализ на взета проба от смес за гушене на патици мюлари е установено съдържание на Хлортетрациклин) в количество 4,3 мг/кг в пробата), която дейност попада в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и се извършва в обект, който няма одобрение от Българска агенция по безопасност на храните, което е в нарушение на чл. 15, ал. З от Закона за фуражите, във връзка с чл.10, параграф 1, б. „в" за производство на фуражи с използване на фуражни добавки и премикси, посочени в глава 3 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 183/2005 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за фуражите „.

Това НП е постановено на основание Акт за установяване на административно нарушение № 2- ЗЖ / 30.01.2017 г. с актосъставител Д-р И.Т.Г., на длъжност главен инспектор в отдел Здравеопазване на животните в ОД по безопасност на храните Ст.Загора в присъствието на Д-р М.В.Г..

Съгласно нормата на чл.42, т. 3 от ЗАНН в АУАН следва изрично да е посочена датата и мястото на извършване на нарушението. В конкретния случай актосъставителят изрично не е посочил датата на извършване на вменяваното нарушение. Не би могло по пътя на тълкуването да се извлече датата за която е приел, че има извършено административно нарушение от жалбоподателя. В АУАН има посочена дата  08.12.2016 г. за която датата в обстоятелствената част на АУАН се твърди „ При извършена проверка на 08.12.2016 г. в 11.,00 часа…се установи с Доклад за анализ от 05.12.2016 г. лабораторно доказано съдържание на Хлортетрациклин…“. По- надолу в обстоятелствената част на АУАН, пък се твърди, че проверката е извършена по Заповед от 09.11.2016 г. на Директора на ОДБХ Стара Загора, като по време на нея бил съставен и Протокол за вземане на проба № 87/ 09.11.2016 г.

От всичко гореизложено съдът счита, че би могло да се предполага, че датата 08.12.2016 г. е датата на установяване/ откриване / на  административно нарушение, като може би се има предвид пристигналия от Германска лаборатория Доклад за анализ, но той пък е с дата 05.12.2016 г. Цялата тая неяснота по отношение на датата , като времево понятие, за което актосъставителят е „ приел „, като по- точно не е посочил е пренесена и в обжалваното НП. В тази насока са и свидетелските показания на разпитаните в хода свидетели. Свидетелката Г.- актосъставител, твърди в показанията си, че проверка на място в обекта на дружеството е извършвана на дати 9.11.2016 г. и на 10.11.2016 г.,но същата никъде в показанията не спомена 08.12.2016г. Д-р Гергиева, втората свидетелка си спомня, че проверката е извършвана на 09.11.2016 г.

Съгласно нормата на чл. 57 ал. 1 т. 5 от ЗАНН НП следва да съдържа описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават.

АНО не само не е констатирал това нарушение но изцяло го е повторил, т.е. и в обжалваното НП липса дата на която се твърди,че има извършено административно нарушение.

В случая не може да се твърди, че е посочена датата, тъй като не е дата на извършване на нарушеното датата, на която същото е установено.

Нарушението на чл. 42, т.3 и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН е съществено, тъй като не дава на съда възможност да провери спазването на сроковете по чл. 34 ЗАНН. Тези нарушения на процесуалните правила са съществено, неотстранимо в съдебната фаза на административния процес и като такова се явява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното НП.

Отделно от гореизложеното съдът счита, че следва да посочи, че намира за странен начина по- който е била взета пробата, а именно с кофи и чували едва ли не случайно открити в обекта. Транспортирани до гр. Стара Загора, разбърквани в някаква стая, с лопатки. Начина на взимане на пробите, описан по- горе, обстоятелството, че „ основната „ проба, тази която се изпраща в лаборатория, се предоставя на лице, което дори не работи в дружеството жалбоподател- свидетелят Т.Я. рязко контрастират с необходимостта от точно и сериозно лабораторно изследване, което изследване дори не се извършва на територията на РБ, а е поверено на лаборатория в ФРГ.    

В заключение и предвид изложеното съдът приема, че при ангажиране на административната отговорност на жалбоподателя са допуснати съществени процесуални нарушения, които изцяло опорочават административно наказателното производство. Същите не могат да бъдат отстранени в съдебната фаза на производството.

Водим от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №  42/ 30.03. 2017 г., издадено от  Д-р Дамян Миков Миков на длъжност Директор на ОД по безопасност на храните гр. Стара Загора, с което на жалбоподателя „ Херон „ ЕООД, ЕИК 115861322, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. Оборище № 25, представлявано от управителя С.М.Я., с процесуален представител адв. Николай Апостолов съдебен адрес *** септември 144, ет.1 е наложено административно наказание по чл. 66,ал.4 от Закона за фуражите – имуществена санкция в размер на 10 000, 00 лв., като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд-  Стара Загора.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:. . . . . . . . . . . . . .