Районен съд - Чирпан
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 679/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.И.Ж.,
Я.М.Ж.
Б.К.О.,
Г.П.Н.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 16.6.2017г.
2 Гражданско дело No 90/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Я.Х.Д. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 2.6.2017г.
3 Гражданско дело No 131/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение И.Т.И. КИБЕЛА 2003 ЕООД Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 16.6.2017г.
4 Гражданско дело No 349/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СП" ЧИРПАН М.Г.Б. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 16.6.2017г.
5 Гражданско дело No 409/2017 Делба В.Г.К. В.М.К.Р.,
Г.М.К.,
Д.М.К.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 12.6.2017г.
6 Гражданско дело No 413/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Х.К.,
В.Т.Д.
  Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 20.6.2017г.